Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kobylanka

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Zofia Dąbkowska

Zofia Dąbkowska

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: -

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 w sprawie inwestycji SKM na Zatorzu zapytanie 2021-11-10 2021-11-23

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o rozszerzenie porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 Przedłożenie regulaminu ws. nadawania honorowego obywatelstwa (projekt uchwały) II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 Zmiany porządku obrad pkt. 1.8 do pkt. 2.3 pkt. 9 projekt. 14/8 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 7/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 8/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok - projekt nr 5/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie przeniesienia uch. 6/18 do Komisji II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 9/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jakuba Malinowskiego II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zygmunta Gołembowskiego II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 10/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania Przewodniczącego K.S. kl. i P. Stechnij Andrzej II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie powołania Przewodniczącego K.S. kl. i P. Krzysztof Kleinowski II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania wiceprzewodniczącego K.S. kl. i P. Zofia Dąbkowska II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 11/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 12/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta uch. nr 14/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadzniczego w kwocie 3.400zł II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.500zł II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.000zł II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3.700zł II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie dodatku funkcyjnego 1.900zł II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie dodatku funkcyjnego 600zł II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie dodatku specjalnego w wysokości 25% II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie dodatku specjalnego 40% II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie dodatku specjalnego 30% II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 13/18 II Sesja Rady Gminy
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku przewodniczącego Z. Drohomireckiego w sprawie usunięcia punktu 15 z porządku obrad III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku Z. Drohomireckiego o włączenie projektu uchw. 6/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w pkt. 15 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 16/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty - projekt nr 17/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 18/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 19/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rozwoju Gosp. i Finansów o zmianę stawek % + zm. 95% - 85% - 70% III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - projekt nr 20/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 - projekt nr 21/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu wraz z autopoprawką "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt nr 22/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku Pani Ireny Rybarczyk aby w uchw. 23/18 w §1 dodać słowo kwoty kryterium i w §4 dodać nie wcześniej niż z dniem 1.01.2019 r. III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt nr 23/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - projekt nr 24/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 26/18 III Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 przyjęcie wniosku Przewodniczącego RG Z. Drohomireckiego w sprawie zmiany porządku obrad w punkcie 14 projekt nr 6/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku ustalenia rozliczania funduszu sołeckiego na dotychczasowych zasadach IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenia z autopoprawki nr 1/19 paragrafu 9 pkt. 1 z kwoty 1 000 000 na kwotę 500 000 zł IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 40 000 zł w dziale 600 rozdział 60017 drogi wewnętrzne IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 20 000 zł w dziale 720 rozdział 72095 pozostała działalność IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 150 000 zł w dziale 750 rozdział 75023 urząd gminy IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 900 rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 900 rozdział 90002 gospodraka odpadami IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 900 rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 340 000 zł w dziale 900 rozdział 90095 pozostała działalnośc IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 921 rozdział 92116 biblioteki IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie wydatku dział 750 rozdział 75022 o kwotę 80 000 zł - rada gminy IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 250 000 zł w dziale 921 rozdział 92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby celem rozbudowa świetlicy w Jeczydole kwota 50 000 zł, przebudowa węzła cieplnego w świetlicy w Bielkowie 200 000 zł IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 80 000 zł w dziale 600 rozdział 60017 - drogi wewnętrzne - celem zapewnienia budowy zjazdu do remizy w Niedźwiedziu IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 420 000 zł w dziale 600 rozdział 60016 -drogi publiczne, gminne - celem budowy odcinka drogi Zieleniewo-Cisewo w kwocie 350 000 zł , budowa chodnika w Bielkowie - 20 000 zł, budowa chodnika w Reptowie - 50 000 zł IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sparwie autopoprawek wraz z wnioskami IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2019 projekt nr 3/18 wraz z autopoprawkami IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie autopoprawki 1/2019 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 -2030 projekt nr 4/18 wraz z autopoprawką IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiazanych w Gmimny Kobylanka na rok 2019 proj. nr 2/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego na rok 2019 proj. nr 3/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości - Proj. nr 4/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kobylanka w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego z siedzibą w Szczecinie proj. 5/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie diet dla radnych Gminy Kobylanka proj. nr 1/19 IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2019 - proj. nr 6/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 14/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie wniosku Pani Radnej Alicji Ordon w uch. 7/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylanka i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielaania ulg - projekt nr 7/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie opłaty prolongacyjnej - projekt nr 8/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka - projekt nr 9/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr 10/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 Zmieniające uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej - projekt nr 11/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie zadań Gminie Miasto Stargard przez Gminę Kobylanka zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kobylanka - projekt nr 12/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 13/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie włączenia do porządku obrad odwołanie i powołanie Przewodniczącego Rady V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie przyjęcia rezygnacji radnego funkcji Przewodniczącego Rady gminy - projekt nr 15/19 V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie zmiany porządku obrad o wprowadzenie punktu 25 proj. uch. 18/19, w sprawie zmiany składu osobowego KRGiF o pkt 24 proj. uch. 17/19, w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka V Sesja Rady Gminy
2019-02-28 W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka V Sesja Rady Gminy
2019-03-28 W sprawie emisji obligacji komunalnych - projekt 19/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie wniosku o zmiany w projekcie budżetu - projekt nr 20/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 20/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 - projekt nr 21/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2019 r. - projekt nr 22/19 wraz z autopoprawką VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka - projekt nr 23/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo - projekt nr 24/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kobylanka na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego - projekt nr 25/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 Wniosek o zmiany w projekcie uchwały nr 26/19 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 26/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030 - projekt 27/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt 28/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt 29/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka - projekt 30/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 W sprawie zmiany w proj. uchwały 31/19 Wniosek w imieniu "Klub Porozumienia dla Kobylanki" VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt nr 31/19 z wnioskiem VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z lokalizacją usług celu publicznego - projekt nr 32/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie wprowadzenia w projekcie uchwały 33/19 w zał.nr 2 zmian w paragrafie 7 wprowadzenie pkt. 5 -wprowadzania zwierząt VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - proj. 33/19 z wnioskiem VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie podjęcia uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobylanka -proj. 34/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi -projek 35/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie określania rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi -proj. nr 36/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie zmiany uchwały nr 37/19 w paragrafie 5 pkt. 2 wykreśenie "dyrektor może zgłosić do nagrody maksymalnie dwóch kandydatów" VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - proj. nr 37/19 wraz z wnioskiem VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kobylanka - proj. nr 38/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 wniosek w sprawie wycofania uchwały 39/19 do dalszej analizy VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sparwie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania za 2018 rok-projekt nr 40/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok -projekt 41/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - projekt 42/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 w sprawie przyjęcia wniosku o przesunięcie punktu 14 w miejsce punktu 23 a pozostałe punkty ulegają przesunięciu IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną - projekt 44/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 Podjęcie uchwały w sparwie zmiany Uchwały Nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, oparcowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego - projekt 45/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody - projekt 46/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25.03.2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - projekt 47/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr VIII/56/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30.04.2015 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych-projekt 48/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt 49/19 IX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kobylanka oraz nadania jej statutu - projekt 39/19 IX Sesja Rady Gminy przeciw
2019-07-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 50/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 - projekt nr 51/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - projekt nr 52/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-17 w sprawie zmiany uchwały NR XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011-2032 - projekt nr 53/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-08-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt nr 54/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-09-02 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad: Informacje Wójta z bieżących spraw jako pkt. 7 porządku obrad Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 wstrzymał się
2019-09-02 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego pkt. udzielenie głosu sołtysowi i mieszkańcom podczas sesji nadzywczajnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 2.09.2019 r. w sprawie remontu drogi przebiegającej przez wieś jako pkt. 7 porządku obrad Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 55/19 wraz z autopoprawką Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w spawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 58/19 Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 za
2019-09-02 w sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 59/19 Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 za
2019-09-19 w sprawie przyjęcia wniosku klubów proj. 61/19 § 2 kwotę 1 200 000 zł zmienić na kwotę 600 000 zł. XIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-09-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 – 2022 - projekt nr 62/19 XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-09-19 w sprawie przyjęcia projektu 63/19 w zał. nr 2: 1) skreśla się zwiększenie planu wydatków w dziale 500 rozdz. 50096 § 4300 w kwocie 13 000 zł , 2) dodaje się zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015 § 4300 w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie w Reptowie XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 63/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie przyjęcia wniosku proj. 64/19 wraz z autopoprawką w zał. nr 3 b) wydatki majątkowe skreśla się: budowa targowiska a środki przesuwa się do-budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030- projekt nr 64/19 wraz z autopoprawką i wnioskiem XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 65/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu – projekt nr 66/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka – projekt nr 67/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo- projekt nr 68/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowościach Morzyczyn, Zieleniewo i Cisewo – projekt nr 69/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Jęczydół - projekt nr 70/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/63/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody – projekt nr 71/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/64/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody – projekt nr 72/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 73/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka– projekt nr 74/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 75/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie przyjęcia wniosku przewodniczącego KSWiP o wycofanie uchwały proj. nr 76/19 w celu uzupełnienia XIII Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie zmiany porządku obrad w sprawie wyrażenia stanowiska do wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak P-1.4130.846.2019.SA dotyczącego skargi mieszkańców na Radę Gminy Kobylanka XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opublikowanej Uchwale Nr XIII/74/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 77/19 XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 78/19 z autopoprawką XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie zabezpieczeń środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego XIV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-10-24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn - projekt 80/19 XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie przejścia "Wieloletniego programu gospodarowania miezkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2019-2024" - projekt nr 81/19 wraz z autopoprawką XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie przyjęcia wniosku-w projekcie uchwały nr 82/19 § 1 ust.1 pkt 2 e) kwotę 7,46 na kwotę 7,00 zł XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr 82/19 z wnioskiem XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej - projekt nr 83/19 XIV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 wniosek w sprawie zmiany porządku obrad proj. uchwały 97/19 w pkt. 15 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie zmiany porządku obrad proj. uchwały 98/19 w pkt. 16 reszta pkt. ulegnie przesunięciu XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie wniosku Klubu Radnych Porozumienie Dla Kobylanka w sprawie projektu uchwały zmian w budżecie 89/19 wraz z autopoprawką:Zmniejsza się wydatki o kwotę 27 030 zł – budowę chodnika w Reptowie, zwiększa się dotację dla OSP o kwotę 16 000 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 11 030 zł, pozostawia się kwotę 20 000 zł – budowa chodnika w Bielkowie, pozostawia się kwotę 60 000 zł na zjazd do remizy w Niedźwiedziu, pozostawia się kwotę 2 082 696 zł – inwestycja budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu, pozostawia się kwotę 1 406 688 zł na inwestycję budowa punktu przesiadkowego, przesuwa się środki finansowe 700 zł zakup materiałów i wyposażenia na: zakup usług pozostałych 500 zł i zakup artykułów spożywczych – 200 zł., zmniejsza się wydatki z Rewitalizacji średniowiecznego układu urbanistycznego osady o kwotę 35 845 zł, przesuwa się na zwiększenie wydatków na konserwacje rowu melioracyjnego w Rekowie kwota 9 400 zł, zwiększenie wydatku na wykonanie operatu wodno-prawnego o kwotę 26 445 zł, pozostawia się kwotę 100 000 zł na budowę wodociągu Gajęcki Ług, zmniejsza się środki finansowe na zakup usług pozostałych 150 000 zł, pozostawia się kwotę 43 500 zł na budowę świetlicy w Jęczydole, zakup artykułów spożywczych przesuwa się środki finansowe do działu zarządzanie kryzysowe: zakup materiałów 148,89 zł, zwiększa się środki na zadanie z zakresu zarządzanie kryzysowe – 148,89 zł, autopoprawka: wprowadza się kwotę 23 333 zł dla Szkoły w Kobylance , zmiana załącznika nr 2 – 23 333 zł dla szkoły Podstawowej w Kobylance. XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok proj. nr 89/19 wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030-proj. 90/19 wraz z autopoprawką XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok-proj. nr 91/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty-proj. nr 92/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy -proj. nr 93/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - proj. nr 94/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 W sprawie przyjęcia wniosku Komisji ds. Społecznych dotyczącego zmiany: §10 ust. 4 uchwały nr 95/19 i otrzymuje brzmienie: „W skład każdej komisji na zasadzie równego uczestnictwa wchodzi trzech przedstawicieli Wójta, przedstawiciel Rady Gminy oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez te organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację, biorące udział w konkursie.” XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 W sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego wprowadzenia § 10 ust. 1 wyrazu „formalnej”. Oceny merytorycznej i formalnej dokonują komisje konkursowe, posługując się kartami oceny ofert określonymi w załącznikach do ogłoszeń konkursów. XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-proj. nr 95/19 wraz z wnioskami XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak P-1.4130.846.2019.SA dotyczącego skargi mieszkańców na Radę Gminy Kobylanka-proj. 86/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka - proj. nr 96/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie przyjęcia wniosku radnego Z. Drohomireckiego o przerwanie dyskusji w projekcie uchwały nr 97/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie przyjęcia wniosku radnego A. Świądera o wycofanie uchwały nr 97/19 i wprowadzenie jej na następnej sesji XV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-11-28 w sprawie zajęcia stanowiska na bezczynność Rady Gminy Kobylanka w sprawie udostepnienia informacji publicznej - proj. nr 97/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - proj. nr 98/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-12-19 w sprawie przyjęcia wniosku Krzysztofa Kleinowskiego proj. 101/19 w pkt. 10 reszta punktów ulegnie przesunięciu XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – projekt nr 99/19 XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 w sprawie przyjęcia wniosku Krzysztofa Kleinowskiego o przeniesienie proj. uchwały nr 87/19 wraz z autopoprawką na sesję styczniową XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 w sprawie przyjęcia wniosku Krzysztofa Kleinowskiego o przemniesienie proj. uchwały nr 88/19 wraz z autopoprawką na sesję styczniową XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2020 - projekt nr 100/19 XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka-proj. 101/19 XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 Dotyczy zmiany treści zdania zapisanego na str. 22 protokołu z XV sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r.: 1) treść zdania przed zmianą: „Wójt poinformowała, że żąda wykreślenia tego zdania.” 2) treść zdania po zmianie: „Wójt poinformowała, że żąda wykreślenia z projektu uchwały zdania dotyczącego obowiązku udzielenia informacji przez przewodniczącą.” XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 w sprawie przyjęcie wniosku dotyczącego zapisu w protokole XVI sesji Rady Gminy Kobylanka udzielonej odpowiedzi dla radnej Z. Dąbkowskiej: „Zostało wysłane pismo w sprawie chodnika do powiatu jako priorytet.” XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 w sprawie przyjęcie wniosku nad autopoprawką nr 2/2019 XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-16 w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2020-projekt nr 1/20 XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 1) Dział 600 Rozdział 60014 Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu… przesunięcie suma 600 000 zł przeznaczyć na obniżenie deficytu budżetu Gminy XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 2) Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół – Morzyczyn zwiększamy 30 000zł a tym samym zmniejszenie z 801, 80195 § 6050 budowa SP Kunowo XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 3) Budowa SP Kunowo zmniejszenie 100 000 zł na oświetlenie dział 900, rozdział 90015 § 6050 – 100 000 zł. XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 4) Budowa SP Kunowo zmniejszenie 20 000 zł na dział 921, rozdział 92109, § 6050 przebudowa budynku świetlicy w Kunowie – 20 000 zł XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 Dział 900, rozdział 90001§ֻ 6050 przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance – 440 293,00 zł na oświetlenie w Gminie Kobylanka. XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 6) Zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 6050 budowa przyłączy Mały Domek w Morzyczynie – kwota 20 000 zł – na oświetlenie w Gminie Kobylanka XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 7) Dokonane zwiększenie na oświetlenie w gminie Kobylanka w wysokości 830 293 zł z przeznaczeniem na: Reptowo 17 pkt, Cisewo-10, Motaniec – 5, Niedźwiedź-8, Bielkowo-12, Jęczydół-2, Kunowo-5, Wielichówek-1, Zieleniewo-2, Kobylanka-7, Morzyczyn-28 (ul. Paprociowa, Wrzosowa, Słoneczna i Chrobrego) XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 8) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 Wiata przystankowa Jęczydół zmiana zadania na kontener z przeznaczeniem na świetlicę w Jęczydole XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 9) Budowa placu zabaw w Rekowie zmniejszamy 20 000 zł, zwiększamy na zagospodarowanie ternu przy boisku wielofunkcyjnym w Bielkowie - 20 000 zł XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 10) Dział 750, rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki bieżące zmniejszamy 50 000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Bielkowie, zmniejszamy 15 000 zł z przeznaczeniem na Radę Gminy Kobylanka XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 11) Dział 900, rozdział 90002 gospodarka wydatkami komunalnymi wydatki bieżące zmniejszamy 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie remont świetlicy w Bielkowie XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 12) Dział 921, rozdział 92109, 6050 zmniejszenie z zadania przebudowa świetlicy KGW 50 000 zł z przeznaczeniem na świetlicę w Bielkowie. XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 13) Dział 900, rozdział 90095 gospodarka komunalna pozostała działalność zmniejszamy 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie – Budowa chodnika w Reptowie. XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2020-projekt nr 87/19 wraz z autopoprawką Nr 1 i wnioskami XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku za odrzuceniem autopoprawki nr 2 do WPF na lata 2020-2030 XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030-Dział 600 Rozdział 60014 Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu… przesunięcie suma 600 000 zł przeznaczyć na obniżenie deficytu budżetu Gminy XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie wniosku złozonego przez p. Orzoł i z przeznaczeniem na remont szkoły XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół – Morzyczyn zwiększamy 30 000zł a tym samym zmniejszenie z 801, 80195 § 6050 budowa SP Kunowo XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Budowa SP Kunowo zmniejszenie 100 000 zł na oświetlenie dział 900, rozdział 90015 § 6050 – 100 000 zł. XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Budowa SP Kunowo zmniejszenie 20 000 zł na dział 921, rozdział 92109, § 6050 przebudowa budynku świetlicy w Kunowie – 20 000 zł XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Dział 900, rozdział 90001§ֻ 6050 przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance – 440 293,00 zł na oświetlenie w Gminie Kobylanka. XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 6050 budowa przyłączy Mały Domek w Morzyczynie – kwota 20 000 zł – na oświetlenie w Gminie Kobylanka XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Dokonane zwiększenie na oświetlenie w gminie Kobylanka w wysokości 830 293 zł z przeznaczeniem na: Reptowo 17 pkt, Cisewo-10, Motaniec – 5, Niedźwiedź-8, Bielkowo-12, Jęczydół-2, Kunowo-5, Wielichówek-1, Zieleniewo-2, Kobylanka-7, Morzyczyn-28 (ul. Paprociowa, Wrzosowa, Słoneczna i Chrobrego) XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Dział 600, rozdział 60016, § 6050 Wiata przystankowa Jęczydół zmiana zadania na kontener z przeznaczeniem na świetlicę w Jęczydole XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie wniosku p. Orzoł i pozostawienie środków na placu zabaw w Rekowie XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy KObylanka na lata 2020-2030 - Budowa placu zabaw w Rekowie zmniejszamy 20 000 zł, zwiększamy na zagospodarowanie ternu przy boisku wielofunkcyjnym w Bielkowie - 20 000 zł XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie wniosku p. D. Orzoł i pozostawienie środków na wydatkach bieżących XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030-Dział 750, rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki bieżące zmniejszamy 50 000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Bielkowie, zmniejszamy 15 000 zł z przeznaczeniem na Radę Gminy Kobylanka XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie tego wniosku i pozostawienie środków na gospodarce komunalnej XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Dział 900, rozdział 90002 gospodarka wydatkami komunalnymi wydatki bieżące zmniejszamy 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie remont świetlicy w Bielkowie XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o pozostawienie całej kwoty dział 921 rozdział 92109 § 6050 przebudowa świetlicy KGW w Kobylance XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Dział 921, rozdział 92109, 6050 zmniejszenie z zadania przebudowa świetlicy KGW 50 000 zł z przeznaczeniem na świetlicę w Bielkowie. XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030-Dział 900, rozdział 90095 gospodarka komunalna pozostała działalność zmniejszamy 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie – Budowa chodnika w Reptowie. XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 88/19 wraz z autopoprawką nr 1 i wnioskami XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty - projekt nr 4/20 XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku: wniosek o dodanie do wzoru deklaracji VIa w brzmieniu Karta Dużej Rodziny VIa liczba osób zamieszkujących nieruchomość objętych opłatą XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku: wniosek o dadanie w pkt. IX deklaracji słów: lub VI a (w pierwszym wierszu) XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku: wniosek o dodanie w pkt. IX (4 wiersz) deklaracji słów "iloczyn pozycji 1 wysokości ulgi wynikającej z uchwały XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – projekt nr 5/20 wraz z wnioskami XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przystąpienia Gminy Kobylanka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – projekt nr 8/20 XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kobylanka – projekt nr 10/20 XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku w celu odesłania proj. 6/20 do projektodawcy w celu dalszych konsultacji XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku § 8 ust. 4 otrzymał brzmienie: „ Zebraniu przewodniczy Sołtys a gdy on nie może tego uczynić prowadzone jest ono przez najstarszego członka Rady Sołeckiej.” XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku § 8 ust. 6 otrzymał brzmienie: „Oryginał protokołu wraz z podjętymi uchwałami zebrania sołtys przekazuje do Wójta w ciągu 7 dni.” XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku aby wykreslić § 8 ust. 7 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku, aby w zał. nr 4 wprowadzić § 8 ust. 7 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku aby we wszystkich statutach w § 10 ust. 2 był zapis : „ Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.” XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku dot. § 19 ust. 5 .... komisja skrutacyjna przeprowadza następne głosowanie. Jeśli będą równe głosy to decyduje wtedy losowanie. XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku dot. § 19 ust. 6 .... komisja skrutacyjna przeprowadza następne głosowanie. Jeśli będą równe głosy to decyduje wtedy losowanie. XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział V § 24 ust. 3, aby wykreslić XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział V § 24 ust. 4, aby wykreslić XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie nadania ststutów sołectwom w gminie Kobylanka - projekt nr 7/20 wraz z przyjętymi wnioskami XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku o przesunięcie kwoty 121 775,48 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKiR XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - zmniejszenie wydatków o kwotę 51 775,48 zł z rozdziału 71004 § 4300 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - zmniejszenie wydatków o kwotę 70 000 zł z rodziału 80101 § 4270 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 – projekt nr 11/20 wraz z wnioskami XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Motaniec, Kobylanka, Reptowo – projekt nr 12/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-02-27 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn – projekt nr 13/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka – projekt nr 14/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół – projekt nr 15/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Kobylanka – projekt nr 16/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości – projekt nr 17/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - pkt. 20. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hal sportowych odbywają się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę odbywa się za jego zgodą. XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kobylanka – projekt nr 18/20 wraz z przyjętym wnioskiem XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-15 podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 – projekt nr 22/20 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-15 podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kobylanka na rok 2020 – projekt nr 19/20 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011-2032 – projekt nr 21/20 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 23/20 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 32/20 w punkcie 21 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 33/20 w punkcie 22 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 34/20 w punkcie 232 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 6/20 wraz z autopoprawką XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-05-28 w sprawie przyjęcia Programu opieki mad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2020 r. – projekt nr 24/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w opublikowanej uchwale Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2020 r. – projekt nr 25/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o przeniesienie kwoty 11 500 zł z Urzędu Gminy na Radę Gminy XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 26/20 wraz z wnioskiem XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 27/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o przekazanie sprawy w celu weryfikacji do KRGiF XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 29/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy – projekt nr 30/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt nr 32/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku w § 1 wykreślić słowo "bezzasadną" XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku 3 str. o wykreślenie w uzasadnieniu akapit 2 "pełna treść w załączniku" XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku str. 1 - KPA Dz. U. z 2020 poz. 256, zm. 695/zmiana/ XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 33/20 wraz z wnioskami XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku str. 1 projektu 34/20 Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2020 poz. 265 i 695/zmiana// XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku w § 1 wykreślić słowo "bezzasadną" XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku 3 str. o wykreślenie w uzasadnieniu akapit 5 "pełna treść w załączniku" XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 34/20 wraz z przyjętymi wnioskami XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 31/20 w punkcie 20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w miejscowości Morzyczyn – projekt nr 31/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 16-ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w zakresie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządowej – Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania – projekt nr 35/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-06-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – projekt nr 36/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-06-25 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok -– projekt nr 37/20- za nie udzieleniem absolutorium XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia-dział 921 rozdział 92109-kwota 70 000 zł na dział 754 rozdział 75412 kwota 70 000 zł na zakup średniego wozu bojowego OSP Niedźwiedź XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku o zastapienie kwoty zwiekszenia z 400 000 zł n 360 000 zł i zwiększenia się limitu wydatku na dział 754 rozdział 75412 kwota 40 000 zł-zakup średniego wozu bojowego pożarniczego dla OSP Niedźwiedź XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia dział 900 rozdział 90001 kwoty 450 000 zł przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance na dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050-budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka kwota 250 000 zł a pozostała kwota 200 000 zł na dział 600 rozdział 60017 Budowa chodnika w Reptowie XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 wniosek o zmniejszenie o kwotę 40 000 zł z działu 900 rozdział 90015 paragraf 6050 budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka i przeniesienie na dział 710 rozdział 71004 paragraf 4300 zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 38/20 wraz z autopoprawką i wnioskami XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku o dokonanie zmian z przegłosowanymi wnioskami oraz autopoprawką nr 1 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 39/20 wraz z autopoprawką i wnioskami XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 40/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 41/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku o zamknięcie dyskusji przez Panią Radną Czesławę Grabowską XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” - projekt nr 42/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego zmian a uchwale: zmiana na Rady/a Gminy Kobylanka(w nagłówku, podstawie prawnej, uzasadnieniu), zmiana podstawy prawnej na "Dz.U. z 2020 r. poz. 713", w § 2 ust. 5 usunąć, w § 2 ust. 3 zmiana na treść:"Wysokość pomocy finansowej Gminy Kobylanka wyniesie 10 procent wartości środków własnych Powiatu Stargardzkiego zaangażowanych w realizację inwestycji drogowej – budowa drogi powiatowej w Kunowie." XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w zakresie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządowej – Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – projekt nr 43/20 wraz z wnioskiem XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku aby głosować bez dyskusji (dot. proj. 45/20) XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku dział 750 rozdział 75023 § 4210 zmniejsza się kwotę 20 200 zł dział 750 rodział 75023 § 4300 zmniejsza się kwotę 5 010,91 zł przeznacza się na zakup namiotów dla sołectw z logo gminy i nazwą sołectwa kwota 25 210,91 zł dział 900 rozdział 90095 § 4210 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku dział 750 rozdział 75023 § 6060 z kwoty 14 000 zł przeznacza się w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 kwotę 7 000 zł na projekt organizacji ruchu ul. Wakacyjna w Zieleniewie, kwotę 7 000 zł dział 600 rozdział 614 § 4300 na projekt organizacji ruchu w miejscowości Reptowo przy drodze powiatowej XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 45/20 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF na 2020-2030 proje. 46/20 wniosek I (w sprawie przyjęcia wniosku dział 750 rozdział 75023 § 4210 zmniejsza się kwotę 20 200 zł dział 750 rodział 75023 § 4300 zmniejsza się kwotę 5 010,91 zł przeznacza się na zakup namiotów dla sołectw z logo gminy i nazwą sołectwa kwota 25 210,91 zł dział 900 rozdział 90095 § 4210 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF na 2020-2030 proj. 46/20 wniosek II (dział 750 rozdział 75023 § 6060 z kwoty 14 000 zł przeznacza się w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 kwotę 7 000 zł na projekt organizacji ruchu ul. Wakacyjna w Zieleniewie, kwotę 7 000 zł dział 600 rozdział 614 § 4300 na projekt organizacji ruchu w miejscowości Reptowo przy drodze powiatowej) XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku aby nad proj. 46/20 głosować bez dyskusji XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 46/20 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 47/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka – projekt nr 48/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości – projekt nr 49/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka – projekt nr 50/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości zajętych pod drogę gminną – projekt nr 51/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 52/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku o ponowne skierowanie proj. 53/20 do KRGiF XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Stargard: Gminy Miasto Stargard, Gminy Stargard, Gminy Kobylanka przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji oraz wyznaczenia aglomeracji – projekt nr 54/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Torfowisko Reptowo” – projekt nr 55/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Jęczydół – projekt nr 56/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt nr 57/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie Spółdzielni Socjalnej „Miedwie” należności z tytułu udzielonej w dniu 30 marca 2018 r. pożyczki na podstawie umowy nr FN.3021.11.2018 - projekt nr 28/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-10-22 w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenie w zał. do uchwały 53/20 do planu rozwiju i modernizacji dot. tabeli nr 2 odnosnie pkt. 3 zakres robót przez Gminę "Zakup i wymiana pomp naprzepompowniach ścieków" kwoty w kazdym roku 2021,2022,2023,2024 w kwocie 30 000 zł XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Kobylanka na lata 2020-2024”-projekt nr 53/20 wraz z wnioskiem XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 58/20 wraz z autopoprawką XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 59/20 wraz z autopoprawką XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie przyjęcia wniosku o przerwanie dyskusji w projekcie 60/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – projekt nr 60/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-10-22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka – projekt nr 61/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem ogólnodostępnych boisk sportowych – projekt nr 63/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt nr 64/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku w § 4. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 8,00 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość i § 1 pkt. 1 pozostaje kwota 35 zł XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku § 1 pkt. 1 -"§ 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca.” XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - § 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 4,50 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość.” XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia uchwały-zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty proj. 67/20 wraz z wnioskami XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok-proj. 68/20 XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 pozdział II § 10 ust. 1 dodajemu wyraz oceny "formalnej i XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 pozdział II § 10 ust. 4 wykreślenie słów "co najmniej" XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 pozdział II § 10 ust. 6 ppkt 11 wyjreślenie słowa w szczególności XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 rozdział II § 10 ust. 6 p.pkt 12 zastępuje się słowo "niezwłocznie" na "w ciagu 7 dni" i wykresla się treść "wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert na które proponuje się przyznanie dotacji lub nieprzyjęcia żadnej ofert". XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 rozdział II § 10 ust. 6 ppkt 14 wykreslić wyraz "niezwłocznie" a wpisać "w ciagu 7 dni od otrzymania przez Wójta dokumentacji konkursowej" XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kobylanka w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie proj. 69/20 wraz z przegłoswoanymi wnioskami XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w przedmiocie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka – projekt nr 70/20. XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-12-17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka – projekt nr 71/20 XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka wstrzymał się
2020-12-17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 72/20 XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 73/20 propozycja radnego R. Statecznego na członka KSWiP radna Cz. Grabowska XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku proj. 73/20 propozycja radnej J. Kisielewskiej na przewodniczącą KSWiP radną Z. Dąbkowska XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 74/20 XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 75/20 XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylanka – projekt nr 76/20 wraz z autopoprawką XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 83/20 zmniejszenie wydatków w kwocie 50 900 zł przeznaczonych na remont dróg publicznych rozdział 60016 § 4270 jednoczesne zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r. XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 83/20 wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - wniosek formalny w sprawie zakończenia dyskusji w pkt. 16 porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zmniejsza się na 2021 środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa chodnika w Motańcu o kwotę 350 000 zł. XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zwiekszenie na 2021 środków finansowych na przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka 350 000 zł XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zmniejsza się na 2021 środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance o kwotę 16 000 zł XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zwiekszenie na 2021 środków finansowych na przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka 16 000 zł XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zmniejszenie na 2022 środków finansowych na przedsięwzięcie pn. Budowa chodnia Motaniec o kwotę 200 000 zł XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zwiekszenie na 2022 środków finansowych na przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka 200 000 zł XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 84/20 wraz z autopoprawką i przyjetymi wnioskami XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie przyjęcia wniosku do autopoprawki nr 1/2020 przeniesienie kwoty 24 088,23 zł do świetlicy w Bielkowie XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – projekt nr 85/20 wraz z autopoprawką i przyjetym wnioskiem XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-12-17 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobylanka – projekt nr 86/20 XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-01-21 w sprawie wniosku o usunięcie pkt. 5 z porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-21 w sprawie wniosku o przerwę w sesji i skierowanie proj. budżetu wraz z autopoprawką do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów XXVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie wniosku nadc zamknięciem dyskusji nad wnioskiem Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie wniosku projekt uchwały 81/20 wraz z autopoprawką o skreslenie § 14 pkt. 1b dot. wydatków majatkowych Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 250.000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, Dotacje na zadania bieżące tj. Połączenia komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu- porozumienie z Gminą Miasto Stargard i Gminą Szczecin do kwoty 404.284,00 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w dziale 710, rozdziale 71035 w kolumnie 8 załącznika nr 2 tj. wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań do kwoty 83.700.00 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023 w kolumnie 8 załącznika nr 2 tj. wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań do kwoty 793.282.83 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75075 w kolumnie 8 załącznika nr 2 tj. wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań do kwoty 23.000,00 zł. Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90003 w kolumnie 8 załącznika nr 2 tj. wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań do kwoty 142.400,00 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 650.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90001 w kolumnie 15 załącznika nr 2 Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. budowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy wodno – kanalizacyjnej w ul Cichej w Zieleniewie 250.000.00 zł oraz Przebudowa sieci wodociągowej Kobylanka ul .Magellana Etap I i II 400.000,00 zł na zadanie wydatki majątkowe do kwoty 800.000,00 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 170.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90095 w kolumnie 15 załącznika nr 2 Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. Budowa placu zabaw w Kobylance i Rekowie 100,000,00 zł, zakup szlabanu wraz z oprzyrządowaniem i organizacją ruchu do zablokowania wjazdu na teren promenady 30.000,00 zł, budowa przyłączy na terenie kąpieliska 40.000,00 zł łącznie do kwoty 206.353,33 zł. Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 100.000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92109 Dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92116 Dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance do kwoty 100.721,00 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 650.000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016, Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. Budowa chodnika w Motańcu do kwoty 280.000,00 zł. Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92120 w kolumnie 8 załącznika nr 2 tj. wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań do kwoty 10.000,00 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w dziale 921, rozdziale 91120 w kolumnie 9 załącznika nr 2 tj. dotacja na zadania bieżące do kwoty 50.000,00 zł. Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 500.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł t.j. na Budowę oświetlenia w Gminie Kobylanka Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 843.831,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 843.831,00 zł na Budowę oświetlenia ulicznego Etap. 1 Obręb Morzyczyn Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 388.862,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 388.862,00 zł na Budowę oświetlenia ulicznego Etap. 2 Obręb Zieleniewo Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 165.122,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 165.122,00 zł na Budowę oświetlenia ulicznego Etap. 3 Obręb Cisewo Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 146.555,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 146.555,00 zł na Budowę oświetlenia ulicznego Etap. 4 Obręb Reptowo Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 249.057,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 249.057,00 zł na Budowę oświetlenia ulicznego Etap. 5 Obręb Motaniec Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie wnisoku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 233.315,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 233.315,00 zł na Budowę oświetlenia ulicznego Etap. 6 Obręb Jęczydół Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 28.414,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 28.414,00 zł na Budowę oświetlenia ulicznego Etap. 7 Obręb Rekowo Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 311.684,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 311.684,00 zł na Budowę oświetlenia ulicznego Etap. 8 Obręb Bielkowo Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 78.160,00 zł w dziale 900, rozdziale 90015 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 78.160,00 zł na Budowę oświetlenia ulicznego Etap. 9 Obręb Kobylanka ul. Chrobrego od numeru 18 do numeru 24a oraz ul. Kasztanowa Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 50.000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł na zakup kontenera wraz z montażem - Świetlica Jęczydół do kwoty 330.000,00 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75022 Wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań do kwoty 22.000,00 zł Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmianę nazwy zadania w dziale 754 rozdział 75412 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek kwota 205,000,00 zł - Zakup samochodu dla OSP na zadanie w dziale 754, rozdział 75412 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek kwota 205,000,00 zł - Zakup samochodu dla OSP Niedźwiedź. Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku o przesunięcie kwoty 55 000 zł z działu 750 rozdział 75022 na dział 900 rozdział 90015 Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-01-29 w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2021 – projekt nr 81/20 wraz z autopoprawką nr 1/21 z dnia 21.01.2021 r. i przegłosowanymi wnioskami Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie zmian do projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 uwzględniających wnioski złożone do projektu budżetu na 2021 rok Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-01-29 w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021-2030 – projekt nr 82/20 wraz z autopoprawką nr 1/21 z dnia 21.01.2021 r. wraz z przegłosowanym wnioskiem Wznowienie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2021 – projekt nr 21/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 2/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – projekt nr 3/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo – projekt nr 4/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 w sprawie przyjęcia wnisoku o powołanie na wiceprzewodniczącego KSWiP radnej Jolanty Kisielewskiej XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 5/21 wraz z wnioskiem XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2021 – projekt nr 6/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Kobylanka – projekt nr 7/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt nr 8/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – projekt nr 9/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 w sprawie przyjęcia wniosku o zamknięcie dyskusji w projekcie uchwały 10/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości – projekt nr 10/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw - projekt nr 11/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Kobylanka na lata 2021-2023 – projekt nr 12/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 w sprawie przyjęcia wniosku o przerwanie dyskusji w projekcie uchwały 13/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt nr 13/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 –projekt nr 14/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-02-25 w sprawie przyjęcia wniosku o wykreslenie w § 3 w projekcie uchwały 15/21 słów: " której wzór stanowi załącznik do uchwały " oraz usunięcia załącznika XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego – projekt nr 15/21 wraz z przyjętym wnioskiem XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – projekt nr 16/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobylanka – projekt nr 17/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka – projekt nr 18/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka – projekt nr 19/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 20/21 XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-03-25 w sprawie przyjęcia wniosku o zmiane porządku obrad przez wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego RIO w Szczecinie w pkt 7 reszta ulega przesunięciu XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-03-25 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 27/21 w pkt. 10 reszta pkt ulega przesunięciu XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-03-25 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały 28/21 w pkt. 11 reszta ulega przesunięciu XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-03-25 w sprawie przyjęcia wniosku o zakończenie dyskusji w pkt. 7 porządku obrad XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-03-25 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - projekt nr 29/21 XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-03-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt nr 25/21 XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-03-25 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 –projekt nr 26./21 XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-03-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej - projekt nr 22/21 XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-03-25 w sprawie przyjęcia wniosku o skierowanie projektów uchwały 27/21 i 28/21 do KRGiF i Kom. Społecznej dnia 30.03.2021 r. godz. 17.00 XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-03-25 w sprawie przyjęcia wniosku o skierowanie projektu uchwały 28/21 do KRGiF i Kom. Społecznej dnia 30.03.2021 r. godz. 17.00 XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w srawie przyjęci wniosku - zmniejsza się limit wydatków z działu 750 rozdział 75095 § 430 zakup usług pozostałych do kwoty 30 000 zł XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększa się wydatki z działu 900 rozdział 90095 o kwotę 10 000 zł na zakup i montaż parkomatów na parkingu przy głównym wejściu na plażę w sołectwie Zieleniewo XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie przyjęcia wniosku - zmniejsza się limit wydatków z działu 921 § 248 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50 000 zł. XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększa się wydatki dział 600 rozdział 60017 o kwotę 50 000 zł projektowanie dróg wew. ul. Paprociowa sołectwo Morzyczyn, ul. Długa (Boczna) , ul. Popiełuszki sołectwo Morzyczyn, ul. Jana Bosko sołectwo Kobylanka, ul. Wilcza sołectwo Niedźwiedź XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt nr 30/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 –projekt nr 31/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-04-29 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylanka i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg – projekt nr 32/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie przyjęcia wniosku - przerwanie dyskusji w projekcie nr 28/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2021 środków finansowych na utworzenie połączenia komunikacyjnego na linii Stargard – Szczecin przebiegającego przez miejscowości Zieleniewo, Morzyczyn, Kobylanka, Motaniec i Niedźwiedź oraz zawarcia porozumienia z Gminą Stargard - projekt nr 28/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-04-29 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – projekt nr 33/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 34/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 35/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 36/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw – 43/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego z Padwy w Kobylance na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt nr 37/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2021 r. – projekt nr 38/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Niedźwiedź – projekt nr 39/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-04-29 w sprawie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kobylanka na rok 2021 - projekt nr 40/21 XXX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-13 w sprawie przyjęcia wnioslu o powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie radna Uruszla Gierałtowska, Czełswa Grabowska i Dorota Orzoł Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-05-21 w sprawie przyjęcia wniosku zwieksza sie limit środków o kwotę 5000 zł dział 600 rozdział 60017 projektowanie dróg wewnętrznych ul. Paprociowa sołectwo Morzyczyn, ul. Długa-Boczna i ul. Popiełuszki sołectwo Zieleniewo, ul. Jana Bosko sołectwo Kobylanka, ul. Wilcza sołectwo Niedźwiedź Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-05-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt nr 45/21 wraz z wnioskiem Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-05-27 w sprawie przyjęcia wniosku o zmiane porządku obrad przez wprowadzenie w pkt. 12 projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do skargi Gminy Kobylanka do Wojewódzkiego Sadu Administarcyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze RIO XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sparwie przyjęcia wniosku o zmiane w planie pracy Rady Gminy Kobylanka terminu posiedzenia komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium za rok 2020 z 8.06.2021 r. na 10.06.2021 r. XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenie z planu pracy zapis dotyczący: zmiany treści daty zaopiniowania sprawozdania wójta z wykonania budżetu za rok 2020 przez komisję rozwoju gospodarczego i finansów oraz społeczną i przekazanie wypracowanych opinii do komisji rewizyjnej XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie przyjęcia wniosku o zmiane terminu do końca II kwartału, zmiana treści polegajacej opiniowaniu sprawozdania wójta za rok 2020 prze komisję rozwoju gospodarczego i finansów oraz komisje społeczną XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2021 - projekt nr 49/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – projekt nr 46/21 XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kobylanka na lata 2021-2025 – projekt nr 47/21 XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt nr 48/21 XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie przyjęcia wniosku o zakończenie dyskusji w projekcie nr 52/21 XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 sprawie zajęcia stanowiska do skargi Gminy Kobylanka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej – projekt nr 52/21 XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie przyjęcia wniosku dopisanie do § 10 zdania "Jeżeli najemca złoży dokumenty po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obniżka czynszu przysługuje mu od dnia wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Kobylanka." XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie przyjęcia wniosku dopisuje się wyraz w § 35 pkt. 5 wyraz "dwukrotnej" po wyrazie "W przypadku" XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-05-27 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka – projekt nr 51/21 wraz z wnioskami XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania za 2020 rok – projekt nr 53/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-06-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok – projekt nr 54/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-06-29 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - projekt nr 55/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku nowe zadanie dział 600 rozdział 60017§6050-budowa i przebudowa dróg rekreacja - Etap I-70 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku-dział 600 rozdział 60017 § 6050-Budowa i przebudowa dróg ul. Długa-Boczna ul. Popiełuszki - sołectwo Zieleniewo-23 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku-dział 600 rozdział 60017 § 6050 - Budowa i przebudowa dróg ul. J. Bosko sołectwo Kobylanka- 10 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku-dział 600 rozdział 60017 § 6050 Budowa i przebudowa dróg ul. Wilcza i ul. Łowiecka sołęctwo Niedźwiedź - 12 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku-dział 600 rozdział 60017 § 6050 - Budowa i przebudowa dróg ul. Magnolii sołectwo Jeczydół 10 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku-dział 600 rozdział 60017 § 6050 - Budowa i przebudowa dróg od nr 55 do numeru 58 sołectwo Reptowo 10 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmniejszenie środków finansowych dział 600 rozdział 60017 § 6050 zmniejsza sie środki finansowe do kwoty 130 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku dział 750 rozdział 75023 § 4300 przeznacza się środki finansowe na obsługę bankową budżetu gminy o 25 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku dział 750 rozdział 75075 § 4300 zwiększa sie środki finansowe na promocję w związku z uroczystością konsekracji Kościoła parafialnego w Kobylance i ustanowienie w nim Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego oraz na organizację koncertu organowego - kwota 28 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku zmiana nazwy zadania dział 600 rozdział 60016 § 6050 - Budowa chodnika w Reptowie od posesji 52 do zamkniętego przejazdu - 80 000 zł XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt nr 56/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami i autopoprawką XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie głosowania blokowego wszystkich wniosków zgłoszonych do zmian budżetu XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku dostosowanie wielkości zawartych w Wieloletniej Prognozie w zakresie wydatków majatkowych i bieżących z przyjętymi wnioskami do budżetu XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 –projekt nr 57/21 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 60/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw – projekt nr 61/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert – projekt nr 62/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 63/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 64/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku o odesłanie projektu uchwały do KSWiP w celu jego poprawienia XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku o zakończenie dyskusji w proj. uchwały 65/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 65/21 XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-06-29 w sprawie przyjęcia wniosku o obniżenie organowi wykonawczemu uposażenia XXXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-08-26 w sprawie przyjęcia wniosku § 6 otrzymuje brzmienie "Dokonuje się zmiany uch.Nr XXVII/171/21 RGK z dn. 29.01.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu GK na rok 2021 poprzez ustalenie po zmianach treści załącznika nr 2 według brzmienia zawartego w zał. nr 3 do niniejszej uchwały. Następne § zmieniają numerację. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-26 w sprawie przyjęcia wniosku o przerwę w obradach sesji Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60016 § 4300 zmniejsza się o kwotę o 15 tys. zł.na zadanie organizacja ruchu na drogach Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku -dział 921 rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 15 tys. zł na zakup namiotów dla sołectw Gminy Kobylanka z logiem gminy Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-rozdział 60017 § 6050 zmniejsza się środki finansowe na zadanie "Budowa inforastruktury komunikacyjnej i parkingu przy szkole podstawowej w Kobylance II etap o kwotę 420 tys. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-rozdział 75075 § 4300 zmniejsza się kwotę 0 5 tys. zł. na usługi promocyjne gminy Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-dział 750 rozdział 75022 zwiększa się kwotę o 5 tys. zł. na Radę Gminy Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku- rozdział 92108 § 6050 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 10 tys. zł. na zadanie "Przebudowa budynku świetlicy w Bielkowie" Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-rozdział 92695 § 4270 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 30 tys. zł na remont sali gimnastycznej w Kobylance Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-rozdział 60095 § 6057 zwiększa się o kwotę 460 tys. zł na zadanie budowa w ramach przystanków przesiadkowych, przystanek Miedwiecko, przystanek Reptowo Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie 4.600 zł dział 600 rozdział 60016 § 6050 "Budowa chodnika w Reptowie od posesji 52 do przejazdu" Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie dział 600 rozdział 60017 § 6050-Budowa dróg ul. Magnolii sołectwo Jęczydól-2.300 zł Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie dział 600 rozdział 60017 § 6050-Budowa dróg ul. J. Bosko sołectwo Kobylanka - 2.300 zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku o przesunięcie kwoty 1.500 zł z rozdziału 75022 do rozdziału 75075 § 4300- środki finansowe na usługi promocyjne Gminy z przeznaczeniem na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich- przygotowanie posiłków gorących w związku z uroczystością ustanowienia Sanktuarium Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji przeciw
2021-08-30 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt nr 66/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków na promocję ze szczególnym uwzględnieniem środków przeznaczonych CKiR Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku o przerwanie dyskusji w projekcie uchwały 67/21 Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zmniejszenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie -Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Kobylanka o kwotę 200 tys. zł Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjecia wniosku-zmniejszenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie " Budowa chodnika w Motańcu" o kwotę 800 tys. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zmniejszenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie "Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance o kwotę 300 tys. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zmniejszenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie " Wpięcie ul. Cichej w Zieleniewie w działający system kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przyłącze" o kwotę 200 tys. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zmniejszenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie "Przebudowa budynku świetlicy w Kunowie" o kwotę 1 mln. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zwiększenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie "Budowa i przebudowa dróg rekreacji etap I - zespół dróg pomiędzy ul. Jeziorną a ul. Nad Miedwinką włącznie z tymi ulicami o kwotę 1.300.000 zł Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zwiększenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie "Budowa i przebudowa dróg ul. Długa Boczna oraz Popiełuszki sołectwo Zieleniewo o kwotę 500 tys. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zwiększenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie "Budowa i przebudowa dróg ul. J. Bosko sołectwo Kobylanka" o kwotę 100 tys. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zwiększenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie "Budowa i przebudowa dróg ul. Wilcza, ul. Łowiecka sołectwo Niedźwiedź" o kwotę 200 tys. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie "Budowa i przebudowa dróg ul. Magnolii sołectwo Jęczydół" o kwotę 250 tys. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie przyjęcia wniosku-zwiększenie w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie "Budowa i przebudowa dróg od nr 55 do nr 58 sołectwo Reptowo" o kwotę 150 tys. zł. Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-08-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021-2030-projekt nr 67/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami Wznowienie obrad nadzwyczajnej sesji za
2021-09-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021-2030-projekt nr 69/21 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy przeciw
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę porządku obrad pkt. 19 przed pkt. 22 reszta pkt ulega przesunięciu XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku o skreslenie w załączniku nr 2 w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku -rozdział 60095 § 6057, § 6059 zwiększenie środków finansowych na zadanie pn. SKM Linia 351. Budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2.Przystanek Reptowo 800 000 zł XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 4300 zmniejszenie środków finansowych na regulację przebiegu dróg z związku z nieprawidłowym przebiegiem śladu dróg w Niedźwiedziu dz. nr 211 oraz w Kobylance dz. nr 472/7 130 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie środków finansowych na zadanie pn."Budowa i przebudowa dróg Kunowo-Lipnik dokumentacja projektowa 15 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy przeciw
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rodział 60017 § 6050 zmniejszenie środków finansowych na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg Kunowo-Lipnik dokumentacja projektowa 15 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rodział 60017 § 6050 zmniejszenie środków finansowych na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg ul. Szkolna od nr 18 dokumentacja projektowa 20 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wnisku - rozdział 75412 § 4300 zmniejsza się środki finansowe na wymianę przyłącza energetycznego OSP Bielkowo 20 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 90001 § 4300 zmienia się kwotę zmniejszenia na zadanie pn. "Program funkcjonalno użytkowy budowa sieci kanalizacyjnej Reptowo z kwoty 30 000 zł na kwotę 20 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 85202 § 4330 zmienia się kwotę zmniejszenia na środki finansowe z tytułu ponoszenia kosztów przez Gminę za pobyt mieszkańców w DPS z kwoty 125 681,83 zł do kwoty 90 681,83 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 90004 § 4300 zmienia się kwotę zmniejszenia środków finansowych na wycinkę drzew z kwoty 40 000 zł do kwoty 30 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się środki finansowe na zadanie plac zabaw w Kobylance 100 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 90095 § 6050 zmienia się zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Rekowie z kowty 20 000 zł na kwotę 10 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 90095 § 6060 zmniejsza się środki finansowe na zakup samochodu dostawczego 110 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 92601 § 6050 zmienia się środki finansowe na zadanie pn. "Budowa trybun i boksów dla zawodników przy boisku w Reptowie z kwoty 55 000 zł na kwotę 15 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 92695 § 6050 zmniejsza się środki finansowe na zdanie pn. : Strefa rekreacji w Kobylance 20 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - skreślenie w rozdziale 60017 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 370 000 zł pn. Budowa infrastruktury komunikacyjnej i parkingu przy szkole podstawowej w Kobylance XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku skreślenie w rozdziale 90001 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenie) wydatki na kwotę 90 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 6050 zwiększenie środków finansowych na zadanie pn. Projektowanie i budowa parkingu obsługi turystów zlokalizowanym w sąsiedztwie terenów kościoła filialnego w Morzyczynie kwotę 90 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 6050 zmienia się nazwę zadania pn. Budowa i przebudowa dróg ul. Wakacyjnej, ul. Polna, oś. Południowe - dokumentacja projektowa - na zadanie pn. Budowa i przebudowa dróg w kierunku Rekowa nr 1358Z, ul. Polna, oś. Południowe - dokumentacja projektowa 80 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku o przerwanie dyskusji XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60095 § 6057 zmniejszenie o kwotę 120 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy przeciw
2021-09-30 w sprawie przjęcia wniosku - wycofanie wniosku o skreślenie w rozdz. 90001 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 90 000 zł. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt nr 79/21 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku - wszystkie zmiany dokonane przy uchwaleniu budżetu uch. nr 79/21 wraz z autopoprawką były zawarte w WPF XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku o wykreslenie zmian dotyczących punktów od 8 do 10 włącznie zawartych w objaśnieniach dotyczących roku 2022 i dostosowanie zał. nr 1 i nr 3 do WPF XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku o pozostawienie pkt. 8 zawartego w objaśnieniach dotyczącego roku 2022 XXXVII sesja Rady Gminy przeciw
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 –projekt nr 80/21 wraz z autopoprawką i przegłosowanymi wnioskami XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – projekt nr 58/21 XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylanka i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg – projekt nr 59/21 XXXVII sesja Rady Gminy przeciw
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku o zdjęcie z porządku obrad proj. uchwały 68/21 do czasu opracowania przez organ wykonawczy regulaminu przyznawania tytułu Honorowego i załuzonego obywatela i przedłożenie w postaci uchwały radnym XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 70/21 XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości na cele związane z lokalizacją inwestycji celu publicznego – projekt nr 72/21 XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przygotowania projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 73/21 XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – projekt nr 74/21 XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Niedźwiedź – projekt nr 76/21 XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół – projekt nr 77/21 XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert – projekt nr 78/21 XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta z powodu nieudzielenia absolutorium XXXVII sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odowłania wójta z powodu dwukrotnego nieudzielenia wotum zaufania XXXVII sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-09-30 w sprawie przyjęcia wniosku w proj. uchw. 83/21 § 1 ust. 2 zmiana daty na 1 listopada 2021 r. § 3 z dniem 1 listopada 2021 r. XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-09-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 83/21 z autopoprawką i przyjętym wnioskiem XXXVII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt. wnioski do protokołu z ostatniej sesji XXXVIII sesja Rady Gminy przeciw
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku o przerwanie dyskusji XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 80101 § 4010 zmniejsza się środki finansowe na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Kobylance o kwotę 200 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 90095 § 6050 zwiększa się środki finansowe na budowę placu zabaw w Kobylance o kwotę 20 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 92695 § 4270 zwiększa się środki finanoswe na remont sali gimnastycznej w Kobylance kwotę 30 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 6050 zwiększa się środki finansowe na zadanie Budowa i przebudowa dróg Etap II -Rekreacja łącznie z ulicą Łabędzią 50 000 zł - dokumentacja projektowa XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 6050 zwiększa się środki finansowe na zadanie Budowa i przebudowa dróg sołectwo Bielkowo ul. Ogrodowa - dokumentacja projektowa - 8 000 zł. XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 6050 zwiększa się środki finansowe na zadanie Budowa i przebudowa dróg sołectwo Reptowo od nr 42 do 42m oraz ul. Orląd Lwowskich - dokumentacja projektowa - 10 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 6050 zwiększa się środki finansowe na zadanie Budowa i przebudowa dróg sołectwo Morzyczyn ul. Jasna, ul. Tęczowa, ul. Wyszyńskiego, ul.3-Maja-dokumentacja projektowa-27 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 6050 zwiększa się środki finansowe na zadanie Budowa i przebudowa dróg sołectwo Zieleniewo ul. Fieldorfa, ul. Pileckiego, ul. Cicha - dokumentacja projektowa 35 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 6050 zwiększa się środki finansowe na zadanie Budowa i przebudowa dróg sołectwo Cisewo do nr 3 do nr 4 - dokumentacja projektowa 10 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział 60017 § 6050 zwiększa się środki finansowe na zadanie Budowa i przebudowa dróg sołęctwo Niedźwiedź ul. Ptasia - 10 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku o skreślenie załącznika nr 3 Dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt nr 95/21 wraz z wnioskami XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – projekt nr 71/21 XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej - projekt nr 75/21 XXXVIII sesja Rady Gminy przeciw
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku o przerwanie dyskusji XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku-w zał.nr 1Nazwa linii "Lipnik-Niedźwiedź-Szczecin". L.p. 2. Gmina Stargard: Lipnik, Gmina Kobylanka:Zieleniewo ul. Długa, Cisewo(przystanek), Reptowo (przy skrzyzowaniu Reptowo-Motaniec), Niedźwiedź, Niedźwiedź-Szpital Zdunowo, Gmina Miasto Szczecin: Szczecin-Unikon (Płonia) XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku o dodanie 3 linii XXXVIII sesja Rady Gminy przeciw
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku o dopisanie do II linii zał. nr 1 Lp.2. "przystanek Miedwiecko" XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Stargard – projekt nr 81/21 wraz z przyjętymi wnioskami XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku w zał. nr 1 Nowa linis " Lipnik-Niedźwiedź-Szczecin" Lp.2. Gmina Stargard: Lipnik, Gmina Kobylanka: Zieleniewo ul. Długa, Miediwecko, Cisewo (przystanek), Reptowo (przy skrzyzowaniu Reptowo-Motaniec), Niedźwiedź, Niedźwiedź-Szpital Zdunowo, Gmina Miasto Szczecin: Szczecin-Unikon (Płonia) XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Miasto Szczecin – projekt nr 82/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka – projekt nr 84/21 XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 85/21 XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 86/21 XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku o ponowne skierowanie proj. uchwały nr 87/21 do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów i Komisji ds Społecznych XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 88/21 wraz z autopoprawką XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka – projekt nr 89/21 XXXVIII sesja Rady Gminy przeciw
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – projekt nr 90/21 XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Motaniec – projekt nr 91/21 XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku o zamknięcie dyskusji w proj. uchwały 92/21 i przejście do głosowania XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 92/21 XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 93/21 XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku w proj. uchwały nr 94/21 - rozdział 1 § 6 ust. 2 punkt 1 zmiana kwoty na 130 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie przyjęcia wniosku w proj. uchwały nr 94/21 - rozdział 4 § 16 ust. 1 kwota nie większa niż 290 000 zł XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-10-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kobylanka w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – projekt nr 94/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami XXXVIII sesja Rady Gminy za
2021-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt nr 96/21 wraz z autopoprawką Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy przeciw
2021-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 – projekt nr 97/21 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy przeciw
2021-11-17 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie liczby kursów do 6 na linii nr 3 Lipnik-Cisewo-Szczecin Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/232/21 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Stargard – projekt nr 98/21 wraz z przyjętym wnioskiem Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/233/21 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Miasto Szczecin – projekt nr 99/21 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-17 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/20 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego z Padwy w Kobylance na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków– projekt nr 100/21 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad proj. uchwały nr 111/21 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad proj. uchwały nr 112/21 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 87/21 XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku, aby komisja liczyła 4 osoby. 2 osoby z Klubu "Razem dla gminy Kobylanka" i 2 osoby z klubów pozostałych XL Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku, aby do komisji doraźnej zostały powołane po 1 osobie z każdego klubu plus 1 osoba niezrzeszona XL Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - kandydatura Jolanty Kisielewskiej do komisji doraźnej XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - kandydatura Alicji Ordon do komisji doraźnej XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - kandydatura Jakuba Malinowskiego do komisji doraźnej XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Kobylanka i ustalenia jej składu osobowego – projekt nr 101/21 wraz z wnioskami XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 102/21 XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 103/21 XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku o skierowanie proj. uchwały nr 104/21 do prac komisji XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku p. Urszuli Gierałtowskiej - przewodniczącej Klubu "Razem dla Gminy" proj. nr 105/21 § 1.1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Kobylanka, Pani Julity Pileckiej w wysokości 9 162 zł od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., na które składa się : - wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4 230 zł - dodatek funkcyjny w kwocie - 1 710 zł - dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 2 376 zł - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 846 zł. 2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Kobylanka, Pani Julity Pileckiej w wysokości 17 523 zł od dnia 1 listopada 2021 r., na które składa się : - wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 9 225 zł - dodatek funkcyjny w kwocie - 2 835 zł - dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 3 618 zł - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 845 zł. XL Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku dwóch klubów "Porozumienie dla Gminy Kobylanka" i "Wspólna Gmina Kobylanka" proj. uchwały nr 105/21 § 1.1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Kobylanka, Pani Julity Pileckiej w wysokości 8 144 zł od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., na które składa się : - wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 3 760 zł - dodatek funkcyjny w kwocie - 1 520 zł - dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 2 112 zł - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 752 zł. 2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Kobylanka, Pani Julity Pileckiej w wysokości 15 576 zł od dnia 1 listopada 2021 r., na które składa się : - wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 8 200 zł - dodatek funkcyjny w kwocie - 2 520 zł - dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 3 216 .. zł - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 640 zł. XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 105/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku aby proj. uchwały nr 111/21 skierowano do komisji XL Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - § 2 pkt. 1 zmiana kwoty na 2 000 zł (dotyczy proj. uchwały nr 111/21) XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę kwot w proj. uchwały nr 111/21 - § 2. Wysokość diety miesięcznej radnego ze wzglęcu na pełnioną przez niego funkcje wynosi: 1) dla przewodniczącego Rady Gminy - w wysokości 1 900 zł miesięcznie, 2) dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy - w wysokości 1 600 zł, 3) dla przewodniczącego komisji Rady Gminy - w wysokości 1 500 zł, wykreslić punkt 4, 5) dla radnego będącego członkiem jednej komisji rady Gminy - w wysokości 1 200 zł, 6) dla radnego nie pełniącego funkcji wymienionych w punkctach 1-5, w wysokości 1 000 zł XL Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 111/21 wraz z wnioskami XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - projekt nr 112/21 XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 - projekt nr 106/21 XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 107/21 XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60017, § 6050 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa i przebudowa dróg sołectwo Reptowo od nr 42 do 42m oraz Orląd Lwowskich - dokumentacja projektowa" XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60017, § 6050 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa i przebudowa dróg Rekreacja łącznie z ul. Łabędzią - dokumentacja projektowa" XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60017, § 6050 o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa i przebudowa dróg sołectwo Bielkowo ul. Ogrodowa - dokumentacja projektowa" XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 6050, § 6050 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa i przebudowa dróg sołectwo Cisewo od nr 3 do nr 4 - dokumentacja projektowa" XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60017, § 6050 o kwote 27 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa i przebudowa dróg sołectwo Morzyczyn ul. Jasna, ul. Tęczowa, ul. Wyszyńskiego, ul. 3 Maja - dokumentacja projektowa" XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60017, § 6050 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa i przebudowa dróg sołectwa Niedźwiedź ul. Ptasia - dokumentacja projektowa" XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60017, § 6050 o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa i przebudowa dróg rekreacja Etap I - zespół dróg pomiędzy ul. Jeziorną a ul. Nad Miedwinką łącznie z tymi ulicami XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - zwiększenie planu wudatków w dziale 600, rozdział 60017, § 6050 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Ulica Długa-boczna oraz ul. Popiełuszki-sołectwo Zieleniewo" XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie przyjęcia wniosku - zmniejszenie planu wydatków w dziale 800, rozdział 80101, § 4010 o kwotę 200 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Kobylance XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-11-25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt nr 108/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami XL Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2021-12-16 w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie projektu uchwały nr 123/21 i zarazem pkt. 17 porządku obrad XLI Sesja Rady Gminy za
2021-12-16 w sprawie przyjęcia wniosku w projekcie uchwały nr 113/21 w zał. nr 2 zmniejszenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60016, §6050 o kwotę 74 600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa zjazdów w miejscowości Wielichówek” XLI Sesja Rady Gminy za
2021-12-16 w sprawie przyjęcia wniosku zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60017, §6050 o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa i przebudowa dróg I