Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jolanta Kisielewska

Jolanta Kisielewska

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 28.02.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja rewizyjna stała członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-02-28 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 14/19 V Sesja Rady Gminy przeciw
2019-02-28 W sprawie wniosku Pani Radnej Alicji Ordon w uch. 7/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylanka i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielaania ulg - projekt nr 7/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie opłaty prolongacyjnej - projekt nr 8/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka - projekt nr 9/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr 10/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 Zmieniające uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej - projekt nr 11/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie zadań Gminie Miasto Stargard przez Gminę Kobylanka zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kobylanka - projekt nr 12/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 13/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie włączenia do porządku obrad odwołanie i powołanie Przewodniczącego Rady V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie przyjęcia rezygnacji radnego funkcji Przewodniczącego Rady gminy - projekt nr 15/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmiany porządku obrad o wprowadzenie punktu 25 proj. uch. 18/19, w sprawie zmiany składu osobowego KRGiF o pkt 24 proj. uch. 17/19, w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka V Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie emisji obligacji komunalnych - projekt 19/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie wniosku o zmiany w projekcie budżetu - projekt nr 20/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 20/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 - projekt nr 21/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2019 r. - projekt nr 22/19 wraz z autopoprawką VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka - projekt nr 23/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo - projekt nr 24/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kobylanka na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego - projekt nr 25/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 Wniosek o zmiany w projekcie uchwały nr 26/19 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 26/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030 - projekt 27/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt 28/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt 29/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka - projekt 30/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 W sprawie zmiany w proj. uchwały 31/19 Wniosek w imieniu "Klub Porozumienia dla Kobylanki" VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt nr 31/19 z wnioskiem VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z lokalizacją usług celu publicznego - projekt nr 32/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie wprowadzenia w projekcie uchwały 33/19 w zał.nr 2 zmian w paragrafie 7 wprowadzenie pkt. 5 -wprowadzania zwierząt VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - proj. 33/19 z wnioskiem VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie podjęcia uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobylanka -proj. 34/19 VIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-05-30 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi -projek 35/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie określania rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi -proj. nr 36/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie zmiany uchwały nr 37/19 w paragrafie 5 pkt. 2 wykreśenie "dyrektor może zgłosić do nagrody maksymalnie dwóch kandydatów" VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - proj. nr 37/19 wraz z wnioskiem VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kobylanka - proj. nr 38/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 wniosek w sprawie wycofania uchwały 39/19 do dalszej analizy VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sparwie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania za 2018 rok-projekt nr 40/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok -projekt 41/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - projekt 42/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 w sprawie przyjęcia wniosku o przesunięcie punktu 14 w miejsce punktu 23 a pozostałe punkty ulegają przesunięciu IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną - projekt 44/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 Podjęcie uchwały w sparwie zmiany Uchwały Nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, oparcowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego - projekt 45/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody - projekt 46/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25.03.2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - projekt 47/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr VIII/56/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30.04.2015 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych-projekt 48/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt 49/19 IX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kobylanka oraz nadania jej statutu - projekt 39/19 IX Sesja Rady Gminy przeciw
2019-07-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 50/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 - projekt nr 51/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - projekt nr 52/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-17 w sprawie zmiany uchwały NR XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011-2032 - projekt nr 53/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-08-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt nr 54/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-09-02 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 wstrzymał się
2019-09-02 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad: Informacje Wójta z bieżących spraw jako pkt. 7 porządku obrad Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego pkt. udzielenie głosu sołtysowi i mieszkańcom podczas sesji nadzywczajnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 2.09.2019 r. w sprawie remontu drogi przebiegającej przez wieś jako pkt. 7 porządku obrad Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 55/19 wraz z autopoprawką Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w spawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 58/19 Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 za
2019-09-02 w sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 59/19 Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 za
2019-09-19 w sprawie przyjęcia wniosku klubów proj. 61/19 § 2 kwotę 1 200 000 zł zmienić na kwotę 600 000 zł. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 – 2022 - projekt nr 62/19 XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-09-19 w sprawie przyjęcia projektu 63/19 w zał. nr 2: 1) skreśla się zwiększenie planu wydatków w dziale 500 rozdz. 50096 § 4300 w kwocie 13 000 zł , 2) dodaje się zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015 § 4300 w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie w Reptowie XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 63/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie przyjęcia wniosku proj. 64/19 wraz z autopoprawką w zał. nr 3 b) wydatki majątkowe skreśla się: budowa targowiska a środki przesuwa się do-budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030- projekt nr 64/19 wraz z autopoprawką i wnioskiem XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 65/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu – projekt nr 66/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka – projekt nr 67/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo- projekt nr 68/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowościach Morzyczyn, Zieleniewo i Cisewo – projekt nr 69/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Jęczydół - projekt nr 70/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/63/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody – projekt nr 71/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/64/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody – projekt nr 72/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 73/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka– projekt nr 74/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 75/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie przyjęcia wniosku przewodniczącego KSWiP o wycofanie uchwały proj. nr 76/19 w celu uzupełnienia XIII Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie zmiany porządku obrad w sprawie wyrażenia stanowiska do wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak P-1.4130.846.2019.SA dotyczącego skargi mieszkańców na Radę Gminy Kobylanka XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opublikowanej Uchwale Nr XIII/74/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 77/19 XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 78/19 z autopoprawką XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie zabezpieczeń środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego XIV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-10-24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn - projekt 80/19 XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie przejścia "Wieloletniego programu gospodarowania miezkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2019-2024" - projekt nr 81/19 wraz z autopoprawką XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie przyjęcia wniosku-w projekcie uchwały nr 82/19 § 1 ust.1 pkt 2 e) kwotę 7,46 na kwotę 7,00 zł XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr 82/19 z wnioskiem XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej - projekt nr 83/19 XIV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 wniosek w sprawie zmiany porządku obrad proj. uchwały 97/19 w pkt. 15 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie zmiany porządku obrad proj. uchwały 98/19 w pkt. 16 reszta pkt. ulegnie przesunięciu XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie wniosku Klubu Radnych Porozumienie Dla Kobylanka w sprawie projektu uchwały zmian w budżecie 89/19 wraz z autopoprawką:Zmniejsza się wydatki o kwotę 27 030 zł – budowę chodnika w Reptowie, zwiększa się dotację dla OSP o kwotę 16 000 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 11 030 zł, pozostawia się kwotę 20 000 zł – budowa chodnika w Bielkowie, pozostawia się kwotę 60 000 zł na zjazd do remizy w Niedźwiedziu, pozostawia się kwotę 2 082 696 zł – inwestycja budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu, pozostawia się kwotę 1 406 688 zł na inwestycję budowa punktu przesiadkowego, przesuwa się środki finansowe 700 zł zakup materiałów i wyposażenia na: zakup usług pozostałych 500 zł i zakup artykułów spożywczych – 200 zł., zmniejsza się wydatki z Rewitalizacji średniowiecznego układu urbanistycznego osady o kwotę 35 845 zł, przesuwa się na zwiększenie wydatków na konserwacje rowu melioracyjnego w Rekowie kwota 9 400 zł, zwiększenie wydatku na wykonanie operatu wodno-prawnego o kwotę 26 445 zł, pozostawia się kwotę 100 000 zł na budowę wodociągu Gajęcki Ług, zmniejsza się środki finansowe na zakup usług pozostałych 150 000 zł, pozostawia się kwotę 43 500 zł na budowę świetlicy w Jęczydole, zakup artykułów spożywczych przesuwa się środki finansowe do działu zarządzanie kryzysowe: zakup materiałów 148,89 zł, zwiększa się środki na zadanie z zakresu zarządzanie kryzysowe – 148,89 zł, autopoprawka: wprowadza się kwotę 23 333 zł dla Szkoły w Kobylance , zmiana załącznika nr 2 – 23 333 zł dla szkoły Podstawowej w Kobylance. XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok proj. nr 89/19 wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030-proj. 90/19 wraz z autopoprawką XV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-11-28 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok-proj. nr 91/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty-proj. nr 92/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy -proj. nr 93/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - proj. nr 94/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 W sprawie przyjęcia wniosku Komisji ds. Społecznych dotyczącego zmiany: §10 ust. 4 uchwały nr 95/19 i otrzymuje brzmienie: „W skład każdej komisji na zasadzie równego uczestnictwa wchodzi trzech przedstawicieli Wójta, przedstawiciel Rady Gminy oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez te organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację, biorące udział w konkursie.” XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 W sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego wprowadzenia § 10 ust. 1 wyrazu „formalnej”. Oceny merytorycznej i formalnej dokonują komisje konkursowe, posługując się kartami oceny ofert określonymi w załącznikach do ogłoszeń konkursów. XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-proj. nr 95/19 wraz z wnioskami XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak P-1.4130.846.2019.SA dotyczącego skargi mieszkańców na Radę Gminy Kobylanka-proj. 86/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka - proj. nr 96/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie przyjęcia wniosku radnego Z. Drohomireckiego o przerwanie dyskusji w projekcie uchwały nr 97/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie przyjęcia wniosku radnego A. Świądera o wycofanie uchwały nr 97/19 i wprowadzenie jej na następnej sesji XV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-11-28 w sprawie zajęcia stanowiska na bezczynność Rady Gminy Kobylanka w sprawie udostepnienia informacji publicznej - proj. nr 97/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - proj. nr 98/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-12-19 w sprawie przyjęcia wniosku Krzysztofa Kleinowskiego proj. 101/19 w pkt. 10 reszta punktów ulegnie przesunięciu XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – projekt nr 99/19 XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 w sprawie przyjęcia wniosku Krzysztofa Kleinowskiego o przeniesienie proj. uchwały nr 87/19 wraz z autopoprawką na sesję styczniową XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 w sprawie przyjęcia wniosku Krzysztofa Kleinowskiego o przemniesienie proj. uchwały nr 88/19 wraz z autopoprawką na sesję styczniową XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2020 - projekt nr 100/19 XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka-proj. 101/19 XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 Dotyczy zmiany treści zdania zapisanego na str. 22 protokołu z XV sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r.: 1) treść zdania przed zmianą: „Wójt poinformowała, że żąda wykreślenia tego zdania.” 2) treść zdania po zmianie: „Wójt poinformowała, że żąda wykreślenia z projektu uchwały zdania dotyczącego obowiązku udzielenia informacji przez przewodniczącą.” XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 w sprawie przyjęcie wniosku dotyczącego zapisu w protokole XVI sesji Rady Gminy Kobylanka udzielonej odpowiedzi dla radnej Z. Dąbkowskiej: „Zostało wysłane pismo w sprawie chodnika do powiatu jako priorytet.” XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 w sprawie przyjęcie wniosku nad autopoprawką nr 2/2019 XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-16 w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2020-projekt nr 1/20 XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 1) Dział 600 Rozdział 60014 Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu… przesunięcie suma 600 000 zł przeznaczyć na obniżenie deficytu budżetu Gminy XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 2) Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół – Morzyczyn zwiększamy 30 000zł a tym samym zmniejszenie z 801, 80195 § 6050 budowa SP Kunowo XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 3) Budowa SP Kunowo zmniejszenie 100 000 zł na oświetlenie dział 900, rozdział 90015 § 6050 – 100 000 zł. XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 4) Budowa SP Kunowo zmniejszenie 20 000 zł na dział 921, rozdział 92109, § 6050 przebudowa budynku świetlicy w Kunowie – 20 000 zł XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 Dział 900, rozdział 90001§ֻ 6050 przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance – 440 293,00 zł na oświetlenie w Gminie Kobylanka. XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 6) Zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 6050 budowa przyłączy Mały Domek w Morzyczynie – kwota 20 000 zł – na oświetlenie w Gminie Kobylanka XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 7) Dokonane zwiększenie na oświetlenie w gminie Kobylanka w wysokości 830 293 zł z przeznaczeniem na: Reptowo 17 pkt, Cisewo-10, Motaniec – 5, Niedźwiedź-8, Bielkowo-12, Jęczydół-2, Kunowo-5, Wielichówek-1, Zieleniewo-2, Kobylanka-7, Morzyczyn-28 (ul. Paprociowa, Wrzosowa, Słoneczna i Chrobrego) XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 8) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 Wiata przystankowa Jęczydół zmiana zadania na kontener z przeznaczeniem na świetlicę w Jęczydole XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 9) Budowa placu zabaw w Rekowie zmniejszamy 20 000 zł, zwiększamy na zagospodarowanie ternu przy boisku wielofunkcyjnym w Bielkowie - 20 000 zł XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 10) Dział 750, rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki bieżące zmniejszamy 50 000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Bielkowie, zmniejszamy 15 000 zł z przeznaczeniem na Radę Gminy Kobylanka XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 11) Dział 900, rozdział 90002 gospodarka wydatkami komunalnymi wydatki bieżące zmniejszamy 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie remont świetlicy w Bielkowie XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 12) Dział 921, rozdział 92109, 6050 zmniejszenie z zadania przebudowa świetlicy KGW 50 000 zł z przeznaczeniem na świetlicę w Bielkowie. XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 13) Dział 900, rozdział 90095 gospodarka komunalna pozostała działalność zmniejszamy 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie – Budowa chodnika w Reptowie. XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2020-projekt nr 87/19 wraz z autopoprawką Nr 1 i wnioskami XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku za odrzuceniem autopoprawki nr 2 do WPF na lata 2020-2030 XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030-Dział 600 Rozdział 60014 Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu… przesunięcie suma 600 000 zł przeznaczyć na obniżenie deficytu budżetu Gminy XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie wniosku złozonego przez p. Orzoł i z przeznaczeniem na remont szkoły XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół – Morzyczyn zwiększamy 30 000zł a tym samym zmniejszenie z 801, 80195 § 6050 budowa SP Kunowo XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Budowa SP Kunowo zmniejszenie 100 000 zł na oświetlenie dział 900, rozdział 90015 § 6050 – 100 000 zł. XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Budowa SP Kunowo zmniejszenie 20 000 zł na dział 921, rozdział 92109, § 6050 przebudowa budynku świetlicy w Kunowie – 20 000 zł XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Dział 900, rozdział 90001§ֻ 6050 przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance – 440 293,00 zł na oświetlenie w Gminie Kobylanka. XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 6050 budowa przyłączy Mały Domek w Morzyczynie – kwota 20 000 zł – na oświetlenie w Gminie Kobylanka XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Dokonane zwiększenie na oświetlenie w gminie Kobylanka w wysokości 830 293 zł z przeznaczeniem na: Reptowo 17 pkt, Cisewo-10, Motaniec – 5, Niedźwiedź-8, Bielkowo-12, Jęczydół-2, Kunowo-5, Wielichówek-1, Zieleniewo-2, Kobylanka-7, Morzyczyn-28 (ul. Paprociowa, Wrzosowa, Słoneczna i Chrobrego) XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Dział 600, rozdział 60016, § 6050 Wiata przystankowa Jęczydół zmiana zadania na kontener z przeznaczeniem na świetlicę w Jęczydole XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie wniosku p. Orzoł i pozostawienie środków na placu zabaw w Rekowie XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy KObylanka na lata 2020-2030 - Budowa placu zabaw w Rekowie zmniejszamy 20 000 zł, zwiększamy na zagospodarowanie ternu przy boisku wielofunkcyjnym w Bielkowie - 20 000 zł XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie wniosku p. D. Orzoł i pozostawienie środków na wydatkach bieżących XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030-Dział 750, rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki bieżące zmniejszamy 50 000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Bielkowie, zmniejszamy 15 000 zł z przeznaczeniem na Radę Gminy Kobylanka XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie tego wniosku i pozostawienie środków na gospodarce komunalnej XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Dział 900, rozdział 90002 gospodarka wydatkami komunalnymi wydatki bieżące zmniejszamy 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie remont świetlicy w Bielkowie XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku o pozostawienie całej kwoty dział 921 rozdział 92109 § 6050 przebudowa świetlicy KGW w Kobylance XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Dział 921, rozdział 92109, 6050 zmniejszenie z zadania przebudowa świetlicy KGW 50 000 zł z przeznaczeniem na świetlicę w Bielkowie. XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030-Dział 900, rozdział 90095 gospodarka komunalna pozostała działalność zmniejszamy 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie – Budowa chodnika w Reptowie. XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 88/19 wraz z autopoprawką nr 1 i wnioskami XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty - projekt nr 4/20 XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku: wniosek o dodanie do wzoru deklaracji VIa w brzmieniu Karta Dużej Rodziny VIa liczba osób zamieszkujących nieruchomość objętych opłatą XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku: wniosek o dadanie w pkt. IX deklaracji słów: lub VI a (w pierwszym wierszu) XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przyjęcia wniosku: wniosek o dodanie w pkt. IX (4 wiersz) deklaracji słów "iloczyn pozycji 1 wysokości ulgi wynikającej z uchwały XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – projekt nr 5/20 wraz z wnioskami XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 w sprawie przystąpienia Gminy Kobylanka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – projekt nr 8/20 XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-31 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kobylanka – projekt nr 10/20 XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku w celu odesłania proj. 6/20 do projektodawcy w celu dalszych konsultacji XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku § 8 ust. 4 otrzymał brzmienie: „ Zebraniu przewodniczy Sołtys a gdy on nie może tego uczynić prowadzone jest ono przez najstarszego członka Rady Sołeckiej.” XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku § 8 ust. 6 otrzymał brzmienie: „Oryginał protokołu wraz z podjętymi uchwałami zebrania sołtys przekazuje do Wójta w ciągu 7 dni.” XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku aby wykreslić § 8 ust. 7 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku, aby w zał. nr 4 wprowadzić § 8 ust. 7 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka wstrzymał się
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku aby we wszystkich statutach w § 10 ust. 2 był zapis : „ Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.” XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku dot. § 19 ust. 5 .... komisja skrutacyjna przeprowadza następne głosowanie. Jeśli będą równe głosy to decyduje wtedy losowanie. XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku dot. § 19 ust. 6 .... komisja skrutacyjna przeprowadza następne głosowanie. Jeśli będą równe głosy to decyduje wtedy losowanie. XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział V § 24 ust. 3, aby wykreslić XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - rozdział V § 24 ust. 4, aby wykreslić XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie nadania ststutów sołectwom w gminie Kobylanka - projekt nr 7/20 wraz z przyjętymi wnioskami XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku o przesunięcie kwoty 121 775,48 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKiR XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - zmniejszenie wydatków o kwotę 51 775,48 zł z rozdziału 71004 § 4300 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - zmniejszenie wydatków o kwotę 70 000 zł z rodziału 80101 § 4270 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 – projekt nr 11/20 wraz z wnioskami XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Motaniec, Kobylanka, Reptowo – projekt nr 12/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka wstrzymał się
2020-02-27 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn – projekt nr 13/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka – projekt nr 14/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół – projekt nr 15/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Kobylanka – projekt nr 16/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości – projekt nr 17/20 XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie przyjęcia wniosku - pkt. 20. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hal sportowych odbywają się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę odbywa się za jego zgodą. XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-02-27 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kobylanka – projekt nr 18/20 wraz z przyjętym wnioskiem XIX Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-15 podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 – projekt nr 22/20 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-15 podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kobylanka na rok 2020 – projekt nr 19/20 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011-2032 – projekt nr 21/20 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 23/20 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 32/20 w punkcie 21 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 33/20 w punkcie 22 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 34/20 w punkcie 232 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 6/20 wraz z autopoprawką XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-05-28 w sprawie przyjęcia Programu opieki mad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2020 r. – projekt nr 24/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w opublikowanej uchwale Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2020 r. – projekt nr 25/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o przeniesienie kwoty 11 500 zł z Urzędu Gminy na Radę Gminy XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 26/20 wraz z wnioskiem XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 27/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o przekazanie sprawy w celu weryfikacji do KRGiF XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 29/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy – projekt nr 30/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt nr 32/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku w § 1 wykreślić słowo "bezzasadną" XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku 3 str. o wykreślenie w uzasadnieniu akapit 2 "pełna treść w załączniku" XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku str. 1 - KPA Dz. U. z 2020 poz. 256, zm. 695/zmiana/ XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 33/20 wraz z wnioskami XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku str. 1 projektu 34/20 Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2020 poz. 265 i 695/zmiana// XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku w § 1 wykreślić słowo "bezzasadną" XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku 3 str. o wykreślenie w uzasadnieniu akapit 5 "pełna treść w załączniku" XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 34/20 wraz z przyjętymi wnioskami XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 31/20 w punkcie 20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-05-28 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w miejscowości Morzyczyn – projekt nr 31/20 XXI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 16-ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w zakresie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządowej – Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania – projekt nr 35/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-06-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – projekt nr 36/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-06-25 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok -– projekt nr 37/20- za nie udzieleniem absolutorium XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sparwie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia dział 710 rozdział 71004-kwota 40 000 zł na dział 754 rozdział 75412 kwota 40 000 zł na zakup średniego wozu bojowego pożarniczego OSP Niedźwiedź XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia-dział 921 rozdział 92109-kwota 70 000 zł na dział 754 rozdział 75412 kwota 70 000 zł na zakup średniego wozu bojowego OSP Niedźwiedź XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku o zastapienie kwoty zwiekszenia z 400 000 zł n 360 000 zł i zwiększenia się limitu wydatku na dział 754 rozdział 75412 kwota 40 000 zł-zakup średniego wozu bojowego pożarniczego dla OSP Niedźwiedź XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia dział 900 rozdział 90001 kwoty 450 000 zł przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance na dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050-budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka kwota 250 000 zł a pozostała kwota 200 000 zł na dział 600 rozdział 60017 Budowa chodnika w Reptowie XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 wniosek o zmniejszenie o kwotę 40 000 zł z działu 900 rozdział 90015 paragraf 6050 budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka i przeniesienie na dział 710 rozdział 71004 paragraf 4300 zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 38/20 wraz z autopoprawką i wnioskami XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku o dokonanie zmian z przegłosowanymi wnioskami oraz autopoprawką nr 1 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 39/20 wraz z autopoprawką i wnioskami XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 40/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 41/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku o zamknięcie dyskusji przez Panią Radną Czesławę Grabowską XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” - projekt nr 42/20 XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-06-25 w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego zmian a uchwale: zmiana na Rady/a Gminy Kobylanka(w nagłówku, podstawie prawnej, uzasadnieniu), zmiana podstawy prawnej na "Dz.U. z 2020 r. poz. 713", w § 2 ust. 5 usunąć, w § 2 ust. 3 zmiana na treść:"Wysokość pomocy finansowej Gminy Kobylanka wyniesie 10 procent wartości środków własnych Powiatu Stargardzkiego zaangażowanych w realizację inwestycji drogowej – budowa drogi powiatowej w Kunowie." XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-06-25 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w zakresie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządowej – Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – projekt nr 43/20 wraz z wnioskiem XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku aby głosować bez dyskusji (dot. proj. 45/20) XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku dział 750 rozdział 75023 § 4210 zmniejsza się kwotę 20 200 zł dział 750 rodział 75023 § 4300 zmniejsza się kwotę 5 010,91 zł przeznacza się na zakup namiotów dla sołectw z logo gminy i nazwą sołectwa kwota 25 210,91 zł dział 900 rozdział 90095 § 4210 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku dział 750 rozdział 75023 § 6060 z kwoty 14 000 zł przeznacza się w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 kwotę 7 000 zł na projekt organizacji ruchu ul. Wakacyjna w Zieleniewie, kwotę 7 000 zł dział 600 rozdział 614 § 4300 na projekt organizacji ruchu w miejscowości Reptowo przy drodze powiatowej XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 45/20 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF na 2020-2030 proje. 46/20 wniosek I (w sprawie przyjęcia wniosku dział 750 rozdział 75023 § 4210 zmniejsza się kwotę 20 200 zł dział 750 rodział 75023 § 4300 zmniejsza się kwotę 5 010,91 zł przeznacza się na zakup namiotów dla sołectw z logo gminy i nazwą sołectwa kwota 25 210,91 zł dział 900 rozdział 90095 § 4210 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku do WPF na 2020-2030 proj. 46/20 wniosek II (dział 750 rozdział 75023 § 6060 z kwoty 14 000 zł przeznacza się w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 kwotę 7 000 zł na projekt organizacji ruchu ul. Wakacyjna w Zieleniewie, kwotę 7 000 zł dział 600 rozdział 614 § 4300 na projekt organizacji ruchu w miejscowości Reptowo przy drodze powiatowej) XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku aby nad proj. 46/20 głosować bez dyskusji XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 46/20 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 47/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka – projekt nr 48/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości – projekt nr 49/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka – projekt nr 50/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości zajętych pod drogę gminną – projekt nr 51/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 52/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przyjęcia wniosku o ponowne skierowanie proj. 53/20 do KRGiF XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Stargard: Gminy Miasto Stargard, Gminy Stargard, Gminy Kobylanka przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji oraz wyznaczenia aglomeracji – projekt nr 54/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Torfowisko Reptowo” – projekt nr 55/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Jęczydół – projekt nr 56/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt nr 57/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie Spółdzielni Socjalnej „Miedwie” należności z tytułu udzielonej w dniu 30 marca 2018 r. pożyczki na podstawie umowy nr FN.3021.11.2018 - projekt nr 28/20 XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-10-22 w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenie w zał. do uchwały 53/20 do planu rozwiju i modernizacji dot. tabeli nr 2 odnosnie pkt. 3 zakres robót przez Gminę "Zakup i wymiana pomp naprzepompowniach ścieków" kwoty w kazdym roku 2021,2022,2023,2024 w kwocie 30 000 zł XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Kobylanka na lata 2020-2024”-projekt nr 53/20 wraz z wnioskiem XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 58/20 wraz z autopoprawką XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 59/20 wraz z autopoprawką XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie przyjęcia wniosku o przerwanie dyskusji w projekcie 60/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – projekt nr 60/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-10-22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka – projekt nr 61/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem ogólnodostępnych boisk sportowych – projekt nr 63/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-10-22 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt nr 64/20 XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka za