Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Alicja Ordon

Alicja Ordon

Przewodniczący

Okręg: 2, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o rozszerzenie porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 Przedłożenie regulaminu ws. nadawania honorowego obywatelstwa (projekt uchwały) II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 Zmiany porządku obrad pkt. 1.8 do pkt. 2.3 pkt. 9 projekt. 14/8 II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 7/18 II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 8/18 II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok - projekt nr 5/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie przeniesienia uch. 6/18 do Komisji II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 9/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jakuba Malinowskiego II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zygmunta Gołembowskiego II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 10/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania Przewodniczącego K.S. kl. i P. Stechnij Andrzej II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie powołania Przewodniczącego K.S. kl. i P. Krzysztof Kleinowski II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania wiceprzewodniczącego K.S. kl. i P. Zofia Dąbkowska II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 11/18 II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 12/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta uch. nr 14/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadzniczego w kwocie 3.400zł II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.500zł II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.000zł II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3.700zł II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie dodatku funkcyjnego 1.900zł II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie dodatku funkcyjnego 600zł II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie dodatku specjalnego w wysokości 25% II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie dodatku specjalnego 40% II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie dodatku specjalnego 30% II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 13/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku przewodniczącego Z. Drohomireckiego w sprawie usunięcia punktu 15 z porządku obrad III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku Z. Drohomireckiego o włączenie projektu uchw. 6/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w pkt. 15 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 16/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty - projekt nr 17/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 18/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 19/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rozwoju Gosp. i Finansów o zmianę stawek % + zm. 95% - 85% - 70% III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - projekt nr 20/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 - projekt nr 21/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu wraz z autopoprawką "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt nr 22/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku Pani Ireny Rybarczyk aby w uchw. 23/18 w §1 dodać słowo kwoty kryterium i w §4 dodać nie wcześniej niż z dniem 1.01.2019 r. III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt nr 23/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - projekt nr 24/18 III Sesja Rady Gminy przeciw
2018-12-20 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 26/18 III Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 przyjęcie wniosku Przewodniczącego RG Z. Drohomireckiego w sprawie zmiany porządku obrad w punkcie 14 projekt nr 6/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku ustalenia rozliczania funduszu sołeckiego na dotychczasowych zasadach IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenia z autopoprawki nr 1/19 paragrafu 9 pkt. 1 z kwoty 1 000 000 na kwotę 500 000 zł IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 40 000 zł w dziale 600 rozdział 60017 drogi wewnętrzne IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 20 000 zł w dziale 720 rozdział 72095 pozostała działalność IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 150 000 zł w dziale 750 rozdział 75023 urząd gminy IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 900 rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 900 rozdział 90002 gospodraka odpadami IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 900 rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 921 rozdział 92116 biblioteki IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie wydatku dział 750 rozdział 75022 o kwotę 80 000 zł - rada gminy IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 250 000 zł w dziale 921 rozdział 92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby celem rozbudowa świetlicy w Jeczydole kwota 50 000 zł, przebudowa węzła cieplnego w świetlicy w Bielkowie 200 000 zł IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 80 000 zł w dziale 600 rozdział 60017 - drogi wewnętrzne - celem zapewnienia budowy zjazdu do remizy w Niedźwiedziu IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 420 000 zł w dziale 600 rozdział 60016 -drogi publiczne, gminne - celem budowy odcinka drogi Zieleniewo-Cisewo w kwocie 350 000 zł , budowa chodnika w Bielkowie - 20 000 zł, budowa chodnika w Reptowie - 50 000 zł IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sparwie autopoprawek wraz z wnioskami IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2019 projekt nr 3/18 wraz z autopoprawkami IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie autopoprawki 1/2019 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 -2030 projekt nr 4/18 wraz z autopoprawką IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiazanych w Gmimny Kobylanka na rok 2019 proj. nr 2/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego na rok 2019 proj. nr 3/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości - Proj. nr 4/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kobylanka w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego z siedzibą w Szczecinie proj. 5/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie diet dla radnych Gminy Kobylanka proj. nr 1/19 IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2019 - proj. nr 6/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 14/19 V Sesja Rady Gminy przeciw
2019-02-28 W sprawie wniosku Pani Radnej Alicji Ordon w uch. 7/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylanka i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielaania ulg - projekt nr 7/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie opłaty prolongacyjnej - projekt nr 8/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka - projekt nr 9/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr 10/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 Zmieniające uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej - projekt nr 11/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie zadań Gminie Miasto Stargard przez Gminę Kobylanka zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kobylanka - projekt nr 12/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 13/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie włączenia do porządku obrad odwołanie i powołanie Przewodniczącego Rady V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie przyjęcia rezygnacji radnego funkcji Przewodniczącego Rady gminy - projekt nr 15/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmiany porządku obrad o wprowadzenie punktu 25 proj. uch. 18/19, w sprawie zmiany składu osobowego KRGiF o pkt 24 proj. uch. 17/19, w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka V Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie emisji obligacji komunalnych - projekt 19/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie wniosku o zmiany w projekcie budżetu - projekt nr 20/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 20/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 - projekt nr 21/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2019 r. - projekt nr 22/19 wraz z autopoprawką VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka - projekt nr 23/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo - projekt nr 24/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kobylanka na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego - projekt nr 25/19 VI Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 Wniosek o zmiany w projekcie uchwały nr 26/19 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 26/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030 - projekt 27/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt 28/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt 29/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-04-18 W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka - projekt 30/19 VII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 W sprawie zmiany w proj. uchwały 31/19 Wniosek w imieniu "Klub Porozumienia dla Kobylanki" VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt nr 31/19 z wnioskiem VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z lokalizacją usług celu publicznego - projekt nr 32/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie wprowadzenia w projekcie uchwały 33/19 w zał.nr 2 zmian w paragrafie 7 wprowadzenie pkt. 5 -wprowadzania zwierząt VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - proj. 33/19 z wnioskiem VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie podjęcia uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobylanka -proj. 34/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi -projek 35/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie określania rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi -proj. nr 36/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie zmiany uchwały nr 37/19 w paragrafie 5 pkt. 2 wykreśenie "dyrektor może zgłosić do nagrody maksymalnie dwóch kandydatów" VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - proj. nr 37/19 wraz z wnioskiem VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kobylanka - proj. nr 38/19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-05-30 wniosek w sprawie wycofania uchwały 39/19 do dalszej analizy VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sparwie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania za 2018 rok-projekt nr 40/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok -projekt 41/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - projekt 42/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 w sprawie przyjęcia wniosku o przesunięcie punktu 14 w miejsce punktu 23 a pozostałe punkty ulegają przesunięciu IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną - projekt 44/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 Podjęcie uchwały w sparwie zmiany Uchwały Nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, oparcowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego - projekt 45/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody - projekt 46/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25.03.2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - projekt 47/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr VIII/56/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30.04.2015 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych-projekt 48/19 IX Sesja Rady Gminy za
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt 49/19 IX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-06-27 podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kobylanka oraz nadania jej statutu - projekt 39/19 IX Sesja Rady Gminy przeciw
2019-07-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 50/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 - projekt nr 51/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - projekt nr 52/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-07-17 w sprawie zmiany uchwały NR XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011-2032 - projekt nr 53/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-08-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt nr 54/19 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-09-02 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad: Informacje Wójta z bieżących spraw jako pkt. 7 porządku obrad Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego pkt. udzielenie głosu sołtysowi i mieszkańcom podczas sesji nadzywczajnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 2.09.2019 r. w sprawie remontu drogi przebiegającej przez wieś jako pkt. 7 porządku obrad Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 55/19 wraz z autopoprawką Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 przeciw
2019-09-02 w spawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 58/19 Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 za
2019-09-02 w sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 59/19 Wznowienie obrad sesji 2.09.2019 za
2019-09-19 w sprawie przyjęcia wniosku klubów proj. 61/19 § 2 kwotę 1 200 000 zł zmienić na kwotę 600 000 zł. XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 – 2022 - projekt nr 62/19 XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-09-19 w sprawie przyjęcia projektu 63/19 w zał. nr 2: 1) skreśla się zwiększenie planu wydatków w dziale 500 rozdz. 50096 § 4300 w kwocie 13 000 zł , 2) dodaje się zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015 § 4300 w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie w Reptowie XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 63/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie przyjęcia wniosku proj. 64/19 wraz z autopoprawką w zał. nr 3 b) wydatki majątkowe skreśla się: budowa targowiska a środki przesuwa się do-budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030- projekt nr 64/19 wraz z autopoprawką i wnioskiem XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 65/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu – projekt nr 66/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka – projekt nr 67/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo- projekt nr 68/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowościach Morzyczyn, Zieleniewo i Cisewo – projekt nr 69/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/63/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody – projekt nr 71/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/64/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody – projekt nr 72/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 73/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka– projekt nr 74/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 75/19 XIII Sesja Rady Gminy za
2019-09-19 w sprawie przyjęcia wniosku przewodniczącego KSWiP o wycofanie uchwały proj. nr 76/19 w celu uzupełnienia XIII Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie zmiany porządku obrad w sprawie wyrażenia stanowiska do wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak P-1.4130.846.2019.SA dotyczącego skargi mieszkańców na Radę Gminy Kobylanka XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opublikowanej Uchwale Nr XIII/74/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 77/19 XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 78/19 z autopoprawką XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie zabezpieczeń środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego XIV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-10-24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn - projekt 80/19 XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie przejścia "Wieloletniego programu gospodarowania miezkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2019-2024" - projekt nr 81/19 wraz z autopoprawką XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie przyjęcia wniosku-w projekcie uchwały nr 82/19 § 1 ust.1 pkt 2 e) kwotę 7,46 na kwotę 7,00 zł XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr 82/19 z wnioskiem XIV Sesja Rady Gminy za
2019-10-24 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej - projekt nr 83/19 XIV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 wniosek w sprawie zmiany porządku obrad proj. uchwały 97/19 w pkt. 15 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie zmiany porządku obrad proj. uchwały 98/19 w pkt. 16 reszta pkt. ulegnie przesunięciu XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie wniosku Klubu Radnych Porozumienie Dla Kobylanka w sprawie projektu uchwały zmian w budżecie 89/19 wraz z autopoprawką:Zmniejsza się wydatki o kwotę 27 030 zł – budowę chodnika w Reptowie, zwiększa się dotację dla OSP o kwotę 16 000 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 11 030 zł, pozostawia się kwotę 20 000 zł – budowa chodnika w Bielkowie, pozostawia się kwotę 60 000 zł na zjazd do remizy w Niedźwiedziu, pozostawia się kwotę 2 082 696 zł – inwestycja budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu, pozostawia się kwotę 1 406 688 zł na inwestycję budowa punktu przesiadkowego, przesuwa się środki finansowe 700 zł zakup materiałów i wyposażenia na: zakup usług pozostałych 500 zł i zakup artykułów spożywczych – 200 zł., zmniejsza się wydatki z Rewitalizacji średniowiecznego układu urbanistycznego osady o kwotę 35 845 zł, przesuwa się na zwiększenie wydatków na konserwacje rowu melioracyjnego w Rekowie kwota 9 400 zł, zwiększenie wydatku na wykonanie operatu wodno-prawnego o kwotę 26 445 zł, pozostawia się kwotę 100 000 zł na budowę wodociągu Gajęcki Ług, zmniejsza się środki finansowe na zakup usług pozostałych 150 000 zł, pozostawia się kwotę 43 500 zł na budowę świetlicy w Jęczydole, zakup artykułów spożywczych przesuwa się środki finansowe do działu zarządzanie kryzysowe: zakup materiałów 148,89 zł, zwiększa się środki na zadanie z zakresu zarządzanie kryzysowe – 148,89 zł, autopoprawka: wprowadza się kwotę 23 333 zł dla Szkoły w Kobylance , zmiana załącznika nr 2 – 23 333 zł dla szkoły Podstawowej w Kobylance. XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok proj. nr 89/19 wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030-proj. 90/19 wraz z autopoprawką XV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-11-28 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok-proj. nr 91/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty-proj. nr 92/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy -proj. nr 93/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - proj. nr 94/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 W sprawie przyjęcia wniosku Komisji ds. Społecznych dotyczącego zmiany: §10 ust. 4 uchwały nr 95/19 i otrzymuje brzmienie: „W skład każdej komisji na zasadzie równego uczestnictwa wchodzi trzech przedstawicieli Wójta, przedstawiciel Rady Gminy oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez te organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację, biorące udział w konkursie.” XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 W sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego wprowadzenia § 10 ust. 1 wyrazu „formalnej”. Oceny merytorycznej i formalnej dokonują komisje konkursowe, posługując się kartami oceny ofert określonymi w załącznikach do ogłoszeń konkursów. XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-proj. nr 95/19 wraz z wnioskami XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak P-1.4130.846.2019.SA dotyczącego skargi mieszkańców na Radę Gminy Kobylanka-proj. 86/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka - proj. nr 96/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie przyjęcia wniosku radnego Z. Drohomireckiego o przerwanie dyskusji w projekcie uchwały nr 97/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie przyjęcia wniosku radnego A. Świądera o wycofanie uchwały nr 97/19 i wprowadzenie jej na następnej sesji XV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-11-28 w sprawie zajęcia stanowiska na bezczynność Rady Gminy Kobylanka w sprawie udostepnienia informacji publicznej - proj. nr 97/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-11-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - proj. nr 98/19 XV Sesja Rady Gminy za
2019-12-19 w sprawie przyjęcia wniosku Krzysztofa Kleinowskiego proj. 101/19 w pkt. 10 reszta punktów ulegnie przesunięciu XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – projekt nr 99/19 XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 w sprawie przyjęcia wniosku Krzysztofa Kleinowskiego o przeniesienie proj. uchwały nr 87/19 wraz z autopoprawką na sesję styczniową XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 w sprawie przyjęcia wniosku Krzysztofa Kleinowskiego o przemniesienie proj. uchwały nr 88/19 wraz z autopoprawką na sesję styczniową XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2020 - projekt nr 100/19 XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2019-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka-proj. 101/19 XVI Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 Dotyczy zmiany treści zdania zapisanego na str. 22 protokołu z XV sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r.: 1) treść zdania przed zmianą: „Wójt poinformowała, że żąda wykreślenia tego zdania.” 2) treść zdania po zmianie: „Wójt poinformowała, że żąda wykreślenia z projektu uchwały zdania dotyczącego obowiązku udzielenia informacji przez przewodniczącą.” XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 w sprawie przyjęcie wniosku dotyczącego zapisu w protokole XVI sesji Rady Gminy Kobylanka udzielonej odpowiedzi dla radnej Z. Dąbkowskiej: „Zostało wysłane pismo w sprawie chodnika do powiatu jako priorytet.” XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2020-01-16 w sprawie przyjęcie wniosku nad autopoprawką nr 2/2019 XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2020-01-16 w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2020-projekt nr 1/20 XVII Sesja Rady Gminy Kobylanka za