Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kobylanka

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Irena Rybarczyk

Irena Rybarczyk

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o rozszerzenie porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 Przedłożenie regulaminu ws. nadawania honorowego obywatelstwa (projekt uchwały) II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 Zmiany porządku obrad pkt. 1.8 do pkt. 2.3 pkt. 9 projekt. 14/8 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 7/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 8/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok - projekt nr 5/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie przeniesienia uch. 6/18 do Komisji II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 9/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jakuba Malinowskiego II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zygmunta Gołembowskiego II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 10/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania Przewodniczącego K.S. kl. i P. Stechnij Andrzej II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania Przewodniczącego K.S. kl. i P. Krzysztof Kleinowski II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania wiceprzewodniczącego K.S. kl. i P. Zofia Dąbkowska II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 11/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 12/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta uch. nr 14/18 II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadzniczego w kwocie 3.400zł II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.500zł II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.000zł II Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2018-11-30 W sprawie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3.700zł II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie dodatku funkcyjnego 1.900zł II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie dodatku funkcyjnego 600zł II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie dodatku specjalnego w wysokości 25% II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-11-30 W sprawie dodatku specjalnego 40% II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie dodatku specjalnego 30% II Sesja Rady Gminy za
2018-11-30 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 13/18 II Sesja Rady Gminy przeciw
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku przewodniczącego Z. Drohomireckiego w sprawie usunięcia punktu 15 z porządku obrad III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku Z. Drohomireckiego o włączenie projektu uchw. 6/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w pkt. 15 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 16/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty - projekt nr 17/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 18/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 19/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rozwoju Gosp. i Finansów o zmianę stawek % + zm. 95% - 85% - 70% III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - projekt nr 20/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 - projekt nr 21/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu wraz z autopoprawką "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt nr 22/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie przyjęcia wniosku Pani Ireny Rybarczyk aby w uchw. 23/18 w §1 dodać słowo kwoty kryterium i w §4 dodać nie wcześniej niż z dniem 1.01.2019 r. III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt nr 23/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - projekt nr 24/18 III Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 26/18 III Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 przyjęcie wniosku Przewodniczącego RG Z. Drohomireckiego w sprawie zmiany porządku obrad w punkcie 14 projekt nr 6/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku ustalenia rozliczania funduszu sołeckiego na dotychczasowych zasadach IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenia z autopoprawki nr 1/19 paragrafu 9 pkt. 1 z kwoty 1 000 000 na kwotę 500 000 zł IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 40 000 zł w dziale 600 rozdział 60017 drogi wewnętrzne IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 20 000 zł w dziale 720 rozdział 72095 pozostała działalność IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 150 000 zł w dziale 750 rozdział 75023 urząd gminy IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 900 rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 900 rozdział 90002 gospodraka odpadami IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 900 rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 340 000 zł w dziale 900 rozdział 90095 pozostała działalnośc IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 921 rozdział 92116 biblioteki IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zmniejszenie wydatku dział 750 rozdział 75022 o kwotę 80 000 zł - rada gminy IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 250 000 zł w dziale 921 rozdział 92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby celem rozbudowa świetlicy w Jeczydole kwota 50 000 zł, przebudowa węzła cieplnego w świetlicy w Bielkowie 200 000 zł IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 80 000 zł w dziale 600 rozdział 60017 - drogi wewnętrzne - celem zapewnienia budowy zjazdu do remizy w Niedźwiedziu IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sprawie przyjęcia wniosku o zwiększenie limitu wydatków o kwotę 420 000 zł w dziale 600 rozdział 60016 -drogi publiczne, gminne - celem budowy odcinka drogi Zieleniewo-Cisewo w kwocie 350 000 zł , budowa chodnika w Bielkowie - 20 000 zł, budowa chodnika w Reptowie - 50 000 zł IV Sesja Rady Gminy przeciw
2019-01-24 w sparwie autopoprawek wraz z wnioskami IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2019 projekt nr 3/18 wraz z autopoprawkami IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie autopoprawki 1/2019 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 -2030 projekt nr 4/18 wraz z autopoprawką IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiazanych w Gmimny Kobylanka na rok 2019 proj. nr 2/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego na rok 2019 proj. nr 3/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości - Proj. nr 4/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kobylanka w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego z siedzibą w Szczecinie proj. 5/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie diet dla radnych Gminy Kobylanka proj. nr 1/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-01-24 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2019 - proj. nr 6/19 IV Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 14/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie wniosku Pani Radnej Alicji Ordon w uch. 7/19 V Sesja Rady Gminy przeciw
2019-02-28 W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylanka i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielaania ulg - projekt nr 7/19 V Sesja Rady Gminy przeciw
2019-02-28 W sprawie opłaty prolongacyjnej - projekt nr 8/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka - projekt nr 9/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr 10/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 Zmieniające uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej - projekt nr 11/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie zadań Gminie Miasto Stargard przez Gminę Kobylanka zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kobylanka - projekt nr 12/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 13/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie włączenia do porządku obrad odwołanie i powołanie Przewodniczącego Rady V Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-02-28 W sprawie przyjęcia rezygnacji radnego funkcji Przewodniczącego Rady gminy - projekt nr 15/19 V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmiany porządku obrad o wprowadzenie punktu 25 proj. uch. 18/19, w sprawie zmiany składu osobowego KRGiF o pkt 24 proj. uch. 17/19, w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka V Sesja Rady Gminy za
2019-02-28 W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka V Sesja Rady Gminy za
2019-03-28 W sprawie emisji obligacji komunalnych - projekt 19/19 VI Sesja Rady Gminy za