Przejdź do treści

Ireneusz Siwiec

Zdjęcie: Ireneusz Siwiec
Zdjęcie: Ireneusz Siwiec

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
4, zdobyte głosy: 108
Klub
„Razem dla Gminy”
Kontakt ireneusz.siwiec@kobylanka.pl

O sobie

Dyżur Radnego w piątek (tydzień przed zaplanowaną sesją) - godz. 18:00-19:00, Urząd Gminy Kobylanka

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka stała 2024-05-23
2 Komisja ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka stała 2024-05-23

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 11:05:23 w sprawie przyjęcia wniosku o powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-07 11:10:40 w sprawie przyjęcia wniosku rozszerzenia porządku obrad o pkt 6 "Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-07 11:12:21 w sprawie przyjęcia wniosku powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:04:24 w sprawie przyjęcia wniosku formalnego w sprawie wycofania projektów uchwał: 7/24, 11/24, 12/24, 13/24, 15/24, 16/24, 17/24, 18/24, 19/24 z porządku obrad i przesunięcie ich na kolejną sesję II sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2024-05-23 15:10:11 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku) – projekt nr 1/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:12:32 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok – projekt nr 3/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:14:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 – projekt nr 4/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:17:17 w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 10.250,00 zł II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:18:36 w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie dodatku funkcyjnego na poziomie 3.150,00 zł II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:19:37 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 5/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:21:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023 – 2032” – projekt nr 73/23 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:25:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 6/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:26:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uzgadniania zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – projekt nr 7/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:27:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kobylanka na lata 2024-2030 – projekt nr 8/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:28:29 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 9/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:29:37 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Stargard – projekt nr 10/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:30:58 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 11/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:32:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 12/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:33:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 13/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:34:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 14/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:38:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Kobylanka i ustalenia jej składu osobowego – projekt nr 15/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 12:47:56 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok – projekt nr 16/24 wraz z Autopoprawką Nr 1 z dnia 17 czerwca 2024r. III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 12:50:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 – projekt nr 17/24 wraz z Autopoprawką Nr 1 z dnia 17 czerwca 2024r. III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 12:51:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobylanka – projekt nr 18/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 12:53:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – projekt nr 19/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 12:54:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobylanka – projekt nr 20/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 12:56:11 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka – projekt nr 21/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 12:57:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Kobylanka – projekt nr 22/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 12:58:03 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 23/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 12:59:46 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Kobylanka – projekt nr 24/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:00:55 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Kobylanka – projekt nr 25/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:01:46 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Kobylanka – projekt nr 26/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:02:42 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Kobylanka – projekt nr 27/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:03:32 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 28/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:04:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw – projekt nr 29/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:05:04 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 30/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:16:26 w sprawie przyjęcia wniosku do projektu uchwały 31/24 o wykreślenie w § 2 pkt. 4 frazy "w miejscu ich zamieszkania" III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:19:01 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Kobylanka Placówki Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej i włączenie do struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance – projekt nr 31/24 wraz z przyjętym wnioskiem III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:19:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Kobylanka – projekt nr 32/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:20:31 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka – projekt nr 33/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:21:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyodrębnienia z sołectwa Morzyczyn-Zieleniewo jednostki pomocniczej Zieleniewo – projekt nr 34/24 III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:37:48 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie zmian w zał. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 do projektu uchwały 35/24, które dotyczą statutów sołectw odpowiednio: Kobylanki, Reptowa, Niedźwiedzia, Cisewa, Bielkowa, Rekowa, Jęczydołu, Kunowa, Morzyczyna, Zieleniewa poprzez dodanie w §8 pkt. 7 w brzmieniu:"Przebieg zebrania jest utrwalany za pomocą rejestracji dźwięku do celów protokolarnych i nagranie przechowywane jest w Urzędzie Gminy przez okres 1 roku" III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:45:25 w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie zmian w zał. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 do projektu uchwały 35/24, które dotyczą statutów sołectw poprzez dodanie w §12 pkt.5 zdania: "Lista uprawnionych do głosowania sporządzana jest w oparciu o listę wyborczą sporządzaną analogicznie jak w wyborach samorządowych". III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:47:57 w sprawie przyjęcia wniosku o dokonanie zmian w projekcie uchwały 35/24 w §15 pkt.2 poprzez dopisanie słów: "którego transmisja będzie się odbywała on-line" III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 13:54:34 w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenie w projekcie uchwały 35/24 w § 20 pkt. 2 III sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2024-06-20 13:57:15 w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę w projekcie uchwały 35/24 treści § 6 pkt. 2 na "Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka" III sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2024-06-20 13:59:38 w sprawie przyjęcia wniosku do projektu uchwały 35/24 o zmianę tytułu rozdziału 3 poprzez dodanie po przecinku frazy "Rada Sołecka" III sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2024-06-20 14:01:22 w sprawie przyjęcia wniosku do projektu uchwały 35/24 o wykreślenie z § 10 pkt. 1 słowa "inicjujący" III sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2024-06-20 14:02:26 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Kobylanka – projekt nr 35/24 wraz z przyjętymi wnioskami III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 14:04:01 w sprawie przyjęcia wniosku do projektu uchwały 36/24 o wykreślenie z § 4 pkt. 3 III sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2024-06-20 14:06:24 w sprawie przyjęcia wniosku do projektu uchwały 36/24 o dodanie w § 3 kolejnego punktu poprzez wyodrębnienie z pkt. 3 zdania " dla radnego będącego członkiem dwóch i więcej komisji Rady Gminy - w wysokości 1600,00 zł miesięcznie" (omyłka pisarska) III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-20 14:07:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych – projekt nr 36/24 wraz z przyjętymi wnioskami III sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-27 13:28:19 w sprawie przyjęcia wniosku o rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 IV sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-27 13:30:11 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania - projekt uchwały nr 40/24 IV sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-27 13:33:29 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2023 rok - projekt uchwały nr 37/24 IV sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-27 13:36:51 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok - projekt uchwały nr 41/24 IV sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-27 13:46:33 w sprawie przyjęcia rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrywania uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego - projekt uchwały 74/23 IV sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-27 13:50:46 w sprawie przyjęcia rozstrzygnięcia w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - dot. projektu uchwały 74/23 IV sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-27 13:54:28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego IV sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-27 13:55:51 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kobylanka - projekt uchwały nr 38/24 IV sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-06-27 13:58:46 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę nr LXXII/442/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Kobylanka na lata 2024-2027 - projekt uchwały nr 39/24 IV sesja Rady Gminy Kobylanka za